Bezhraniční spolupráce v regionu národních parků Podyjí a Thayatal

201012-interreg-rakousko-ceska-republika-rgb-600.jpg

Projekt ATCZ252 - nATCZwork je zaměřený na posílení spolupráce institucí, správ a vzdělávacích zařízení v oblasti národních parků Podyjí-Thayatal. Významně zlepší dlouhodobou přeshraniční spolupráci v regionu podporou tří úrovní přeshraniční kooperace. Na regionální úrovni poskytne vytvoření přeshraniční kooperační sítě platformu pro vzájemné propojení regionálních aktérů přeshraniční spolupráce. Oba projektoví partneři k tomu zorganizují setkání, workshopy a exkurzi pro regionální instituce, jako jsou obce, města a další organizace, s cílem podpořit přeshraniční komunikaci a kooperaci.

V rámci kooperační sítě se bude realizovat studii proveditelnosti k založení ESÚS v regionu národního parku. Síť tak významně přispívá k prohlubování spolupráce a vytváření nových přeshraničních partnerství.

V oblasti environmentálního vzdělávání se budou realizovat aktivity na podporu přeshraničních vzdělávacích opatření jako společné vyučovací dny a dvojjazyčné vzdělávací programy, při nichž se národní parky Thayatal a Podyjí stanou místem setkávání základních a středních škol z obou zemí. Vytvoří se tím příležitosti k upevnění nebo navázání partnerství mezi školami.

V oblasti ochrany přírody je důležitým cílem posílení přeshraniční spolupráce správ národních parků Thayatal a Podyjí ke zlepšení ochrany přírody a krajiny v regionu. Za tímto účelem bude spolupráce obou národních parků podporována nejprve odstraňováním jazykových bariér, organizováním společných aktivit, posilováním
společných veřejných výstupů i výměnou odborných informací a dalším vzděláváním pracovníků. Výměnné stáže a společné odborné vzdělávání v různých oblastech zprostředkují zkušenosti z ochrany přírody a budou dále posilovány komunikací v kooperační síti.

Intenzita spolupráce partnerských institucí závisí na schopnosti vzájemně si porozumět, a to jak jazykově, tak i způsobem myšlení. Předkládaný projekt se proto soustředí na prohloubení spolupráce propojováním jednotlivých aktérů z obou zemí v regionu a zaměřujese především na vytvoření fungujících přeshraničních týmů z pracovníků v regionu a jejich dlouhodobé ukotvení ve strategických dokumentech. Díky vytváření sítí a podpoře spolupráce na všech těchto úrovních bude z opatření tohoto projektu těžit celý region a dojde k dalšímu sbližování aktérů a především lidí z obou zemí.

Hlavní výstupy projektu:
- propojení vzdělávacích programů a institucí (např. propojení Environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty)
- síťování subjektů (navázání užší spolupráce se vzdělávacími institucemi nebo samosprávami)
- společné veřejné vystoupení národních parků (vytvoření mobilního informačního bodu)
- zřízení dlouhodobé spolupráce a stanovení společných cílů obou národních parků (společné plánovací dokumentace)

Identifikace projektu: ATCZ252,nATCZwork
Doba realizace projektu: 1.10.2020 - 31.12.2022
Partner projektu: Nationalpark Thayatal GmbH 
Celkový rozpočet projektu: 361 920 EUR, z toho Správa Národního parku Podyjí 231 930 EUR, EFRR 197 140,5 EUR (85 %)

Výstupy:
Dobrovolnický tábor 18+
Přeshraniční tábor Do divočiny