Cílový rozsah porostů ponechaných samovolnému vývoji


Vzhledem k téměř každodennímu praktickému rozhodování o různých lesnických opatřeních na území NP, byl v souladu s kriterii Světového svazu ochrany přírody (IUCN) pro národní parky a jejich management zpracován návrh cílového rozsahu porostů ponechaných samovolnému vývoji, jakožto základního rámce, stanovujícího jednoznačné priority a cíle při lesnické činnosti. Pro lesy NP byly cílově definovány dva plošné rámce managementu:

Cílový rozsah porostů ponechaných samovolnému vývoji - bude zaujímat převážnou část území lesů NP (cca 75% lesů) a vznikne tak plošně kompaktní celek společenstev ponechaných samovolnému vývoji. Zde budou zastoupena výhradně přírodní nebo přirozená společenstva a přírodě blízká společenstva, která byla do tohoto stavu dovedena aktivním obnovním managementem a budou dále ponechána samovolnému vývoji;

 

Pralesovitý typ lesaPralesovitý typ lesa

 

Porosty s trvalým obhospodařováním - v něm budou zahrnuta společenstva s trvalým uplatněním aktivního managementu. Lesní porosty v této zóně budou obhospodařovány na principech přírodě blízkého lesního hospodářství se zohledněním specifických požadavků ochrany přírody. Zóna bude tvořit nárazníkové pásmo mezi přírodními společenstvy a okolní málo lesnatou krajinou.