Co jsou to nedovolené zásahy do dřevin?

Pojem je definován v nové vyhlášce č. 189/2013.

Nedovolenými zásahy do dřevin, které jsou v rozporu s požadavky na jejich ochranu, se rozumí zásahy vyvolávající poškozování nebo ničení dřevin, které způsobí podstatné nebo trvalé snížení jejích ekologických nebo společenských funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí jejich odumření. K nejčastějším příkladům nedovolených zásahů patří nepřiměřený ořez koruny, poškození kmene stavební technikou, překopání kořenového systému při stavebních výkopech nebo zasypání báze kmene materiálem při úpravách terénu.

O nedovolený zásah se nejedná, pokud je prováděn za účelem zachování nebo zlepšení některé z funkcí dřeviny, v rámci péče o zvláště chráněný druh rostliny nebo živočicha anebo pokud je prováděn v souladu s plánem péče o zvláště chráněné území. Můžeme si pod tím představit například záměrný ořez vybraných stromů tzv. na hlavu (zejména u dřevin, které tak byly v minulosti udržovány a nyní jsou přerostlé), záměrné zraňování dřevin, např. za účelem zajištění tvorby dutin, ale i silný ořez starých schnoucích stromů na bezpečné torzo v případech, kdy neexistuje jiné vhodné opatření, jak zajistit bezpečný stav stromu. Tyto zásahy zpravidla provádí ochrana přírody ve zvláště chráněných územích nebo i mimo ně k zajištění biologických funkcí dřevin. Rozhodně by se za tyto úmysly neměly skrývat amatérské ořezy nepohodlných dřevin, jak jsme občas svědkem v pouličních či parkových alejích.