Před cestou

Dříve, než vyrazíte pěšky či na kole do národního parku, měli byste se seznámit s následujícími informacemi:


Bezpečný pohyb v terénu

seznamte se, prosím, důkladně s Vaší plánovanou trasou. Nepřeceňujte své síly – výlet by měl vyhovovat Vašim časovým a fyzickým možnostem.
Podyjí je místo přátelské, příroda vlídná a bezpečná. Přesto je zapotřebí dodržovat alespoň základní pravidla pro pobyt v přírodě. Samozřejmostí jsou dobré a pevné boty, pláštěnka a větrovka pro případnou změnu počasí. Letní období je charakteristické vysokou teplotou a poměrně intenzivním slunečním zářením. Proto nezapomeňme na sluneční brýle a hojnost nealkoholického pití. Proti klíšťatům, které přenášejí lymskou boreliózu a klíšťovu encefalitidu, doporučujeme používat repelent a dlouhé kalhoty.

na rozcestíCyklisté na rozcestí

 

  

 

 

Turisté v Podyjí

Turisté v Podyjí

 
Nejvíce úrazů se přihodí každoročně cyklistům. Mějme proto na paměti, že příroda Podyjí není závodní dráhou, buďme ohleduplní k ostatním návštěvníkům. K „povinné výbavě“ každého cyklisty patří především helma, uvážlivý způsob jízdy a vhodné kolo v dobrém technickém stavu.
Na klíčových místech na území Národního parku Podyjí jsou rozmístěny tabulky s nápisem „Pomoc v nouzi“ (Emergency contacts - Hilfe fűr den Notfall) s uvedenými telefonními čísly složek integrovaného záchranného systému. Pokud se dostanete do nesnází, přijede k příslušnému bodu podle charakteru Vaší telefonické žádosti o pomoc vůz první pomoci, Policie ČR nebo hasiči. Mapu bodů si můžete stáhnout zde: Mapa bodů systému Pomoc v nouzi Mapa bodů systému Pomoc v nouzi (149,22 KB)
 

Pomoc v nouzi

Pomoc v nouzi


Zonace Národního parku Podyjí a jeho ochranné pásmo

Území Národního parku Podyjí je podle kvality přírodního prostředí rozděleno do 3 zón se zvláštním režimem ochrany pro každou z nich.
 • I. zóna je tvořena zejména jádrovým územím národního parku kolem údolního zářezu řeky Dyje. Příroda je zde ve stavu nenarušeném nebo jen málo ovlivněném. Toto území se hospodářsky nevyužívá, pouze ve zcela výjimečných případech zde probíhají zásahy na odstranění tzv. invazních rostlin. Vstup do této zóny je povolen pouze po turistických značených cestách. 
 

Tabulka vyznačující hranici I. zóny NPTabulka vyznačující hranici I. zóny NP

   

Pruhové značení označující průběh hranice I. zóny NPPruhové značení průběhu hranice I. zóny NP

 • II. zóna zahrnuje velkou část lesního komplexu, louky a vřesoviště. Hospodaří se zde za účelem zachování cenných biotopů a obnovení přírozených procesů. 
 • III. zóna je nejvíce poznamenaná hospodářskou činností člověka. Jedná se zejména o zemědělsky využívané plochy a okrajové partie lesního porostu. Hospodaří se zde přirodě blízkými postupy.
 • Ochranné pásmo obklopuje celé území národního parku. Jeho funkcí je chránit území parku před vnějšími civilizačními vlivy.

Návštěvní řád - výňatek
Z důvodu ochrany přírody v národním parku se návštěvníci musí smířit s určitým pravidly chování, které vymezuje Návštěvní řád NP Podyjí. Prosíme Vás proto, abyste jej laskavě akceptovali a dodržovali. Na celém území NP platí následující omezení:
 • Při svém putování národním parkem se v I. zóně pohybujte pouze po značených turistických cestách. Hustá síť dobře vyznačených tras vám umožní seznámit se se všemi přírodními charakteristikami území národního parku.
 • Volné táboření a rozdělávání ohňů jsou hrubým zásahem do přírodního prostředí národního parku a nejsou proto povoleny.
 • Příroda národního parku není vhodným místem ke skládkování odpadků. Kulturní lidé si proto své odpadky odnáší domů, těm ostatním je zakládání skládek zakázané.
 • Národní park byl vyhlášen i z důvodu ochrany planě rostoucích rostlin a živočichů. Nelze proto rušit nebo odchytávat živočichy, sbírat či poškozovat rostliny a zatěžovat prostředí nadměrným hlukem.
 • Vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy na území národního parku není dovoleno. Přijíždíte-li do národního parku autem, odstavte je prosím na vyhrazených parkovištích.
 • Národní park není závodní dráhou ani lunaparkem. Vnímat přírodu nelze uprostřed hlučícího davu. Hromadné sportovní a turistické a jiné akce nelze proto v národním parku konat.
 • Z důvodu ochrany jedinečného říčního ekosystému nelze na Dyji provozovat vodní sporty.
 • Nevstupujte prosím do žádných jeskynních a podzemních prostor. Ohrožujete tím svoji bezpečnost a rušíte tam žijící živočichy.
 • Volně pobíhající psi mohou ohrožovat bezpečnost návštěvníků, rušit a ohrožovat živočichy. Mějte proto vždy psy uvázané na vodítku.
 • Terénní značení poskytuje cenné informace návštěvníkům. Poškozování ani manipulace s nimi není povolena.
Prosíme návštěvníky Národního parku Podyjí, aby omezení vyplývající z Návštěvního řádu přijali jako svoji drobnou oběť pro zachování překrásné přírody Podyjí.

Další informace
 • V území nejsou rozmístěny odpadkové koše. Prosíme proto návštěvníky, aby si své odpadky odnesli ze svých cest zpátky domů
 • Na nejzajímavějších lokalitách národního parku se můžete setkat s dřevěnými panely terénního informačního systému, na kterých je umístěna turistická mapa a tříjazyčný text.
 • K úkrytu před nepohodou a odpočinku slouží 6 dřevěných přístřešků vystavěných na hlavních turistických křižovatkách
 • Řeku Dyji překlenují v Národním parku Podyjí 3 nové visuté mosty (jeden v lokalitě Hamry u Vranova nad Dyjí, dva v lokalitě Šobes). Slouží turistům a návštěvníkům Podyjí. Byly vybudovány v místech, kde stávaly mosty používané Pohraniční stráží. Tyto byly zničeny při povodni v roce 2002. Kamenný most u Hardeggu je využíván od roku 1990.
 • K případné osvěžení slouží označené studánky s pitnou nebo užitkovou vodou. Jejich kvalita je pravidelně sledována
 • Další informace lze získat v Návštěvnickém středisku Správy NP Podyjí v obci Čížov a v Domě Národního parku Thayatal na okraji lesa při silnici vedoucí do Hardeggu.
 
 

Studánka Pod lipamiStudánka Pod lipami

 

Přístřešek pro turistyPřístřešek pro turisty

 

Přejeme všem návštěvníkům mnoho nezapomenutelných zážitků v krajině Národního parku Podyjí.