Crossborder Habitat Network and Management – Connecting Nature AT-CZ

Nadřazeným cílem projektu ConNat AT-CZ je ve smyslu strategie EU v oblasti zelené infrastruktury zajistit velkoplošné propojení stanovišť mezi dolnorakouskými regiony Kalkalpen, Waldviertel, Weinviertel, Českomoravskou vrchovinou a Karpatami a na základě koordinovaných opatření udržovat jádrová území. Tímto se realizují cíle ochrany soustavy Natura 2000 a podporuje se biodiverzita, důležité ekosystémové služby krajiny i atraktivní rekreační prostředí pro obyvatelstvo. 

Odborníci z oborů ochrana přírody, ekologie volně žijících živočichů a územního plánování a rozvoje pracují přeshraničně na:
• akčním plánu pro zajištění migračních koridorů volně žijících živočichů
• koncepce a revitalizace rašelinišť
• zlepšování biodiverzity lesních biotopů a koncept podpory populace kočky divoké v NP Thayatal, Podyjí
• výměna zkušeností s praktickou péčí o chráněná území mezi zúčastněnými regiony

Název projektu: Crossborder Habitat Network and Management – Connecting Nature AT-CZ

Dotační program:
INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 
Životní prostředí a zdroje - 2b Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy, podpora ekosystémových služeb prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur.

Délka trvání projektu: říjen 2017 až 30. června 2021

Celkový rozpočet: cca 2,17 mil. přeshraničně s 85 % dotací z EFRR

Široké projektové partnerství 11 partnerů: (6 z Rakouska, 5 z ČR): zemské a krajské úřady, univerzity, správy chráněných území a nevládní organizace.

• Vedoucím partnerem je Nationalpark Thayatal GmbH – vedení; Biodiverzita v NP/ Kočka divoká
• Úřad DR zemské vlády, odbor ochrany přírody zastoupený eNu – Publicita; Přeshraniční výměna zkušeností k péči o chráněná území 
• NÖ.Regional.GmbH – Koordinace projektu, Publicita a Propojení ekologické sítě
• Universität für Bodenkultur Wien – Propojení ekologické sítě a Migrační koridory volně žijících živočichů
• Österreichische Bundesforste AG – Rašeliniště a Propojení ekologické sítě
• Österreichischer Naturschutzbund, zem.skupina Dolní Rakousko – Rašeliniště 
• Agentura ochrany přírody ČR – Propojení ekologické sítě a Migrační koridory volně žijících živočichů; Přeshraniční výměna zkušeností k péči o chráněná území
• Botanický ústav Akademie věd ČR – Rašeliniště 
• Jihočeský kraj – Rašeliniště; Propojení ekologické sítě a Migrační koridory volně žijících živočichů
• Kraj Vysočina – Propojení ekologické sítě a Migrační koridory volně žijících živočichů
• Národní park Podyjí – Biodiverzita v NP/ Lesní biotopy

Strategickým partnerem pro rašeliniště je Národní park Šumava (hranice s Horním Rakouskem)

Přeshraniční zadání:
Společná krajina mezi dolnorakouským Mostviertelem, Waldviertelem, Weinviertelem a Jihočeským krajem, Krajem Vysočina a Jihomoravským krajem je vlivem zástavby, komunikací a intenzivního užívání vystavena zvyšující se fragmentaci, přerušují se migrační koridory volně žijících živočichů. Dochází k izolaci důležitých chráněných území a přírodě blízkých, jako jsou národní parky Thayatal a Podyjí nebo ramsarské mokřady a rašeliniště ve Waldviertelu a v jižních Čechách, jejichž biodiverzita je v důsledku chybějící druhové výměny ohrožena. Kromě fragmentace se vyskytují v jádrových územích další ohrožení těžbou rašeliny, odvodněním.

Pracovní balíčky:

1. Propojení stanovišť a migračních koridorů volně žijících živočichů mezi Českem a Rakouskem

Sítě stanovišť a migrační koridory volně žijících živočichů vedou přes hranice států. Projekt vytváří podklady pro zelenou infrastrukturu a migrační koridory volně žijících živočichů ve 4 krajích a spolkových zemích na přeshraniční ploše cca 10.000 km2. Na 2 pilotních územích v Dolním Rakousku se již budou realizovat zlepšující opatření. Aktivity mají působit proti aktuální fragmentaci krajiny komunikacemi, zástavbou a intenzivním zemědělstvím. Profitovat z toho budou jak vzácné druhy volně žijících živočichů jako los, jelen, kočka divoká a rys, tak četné menší druhy. Významně to přispěje k propojování velkých jádrových území Střední Evropy (Alpy, Šumava, Českomoravská vrchovina, Karpaty), podpoří ekosystémové služby a rekreační prostředí.

2. Přeshraniční ochrana a opatření na rašeliništích

Cílem je působit proti degradaci rašelinišť ve společné krajině Waldviertelu a jižních Čech. Významně to přispěje k udržení biodiverzity a rašeliništi poskytovaných ekosystémových služeb. Opatření na ochranu rašelinišť zajišťují biotopy pro asi 50 vysoce specializovaných vrchovištních druhů (rosnatka, rašeliníky, spájivky aj.). Proběhnou tyto aktivity:

• vytvoření konceptu rozvoje rašelinišť pro Waldviertel, databáze ochrany rašelinišť
• inventarizace těžby rašeliny – vývoj strategie pro jejich revitalizaci v Třeboňské pánvi
• přeshraniční výměna zkušeností mezi partnery při vzájemných exkurzích
• realizační koncepty v AT pro 7 rašeliniště ve Waldviertelu
• realizační koncepty v ČR pro 3 rašeliniště
• revitalizace rašelinišť – aktivní realizace pro 4 rašeliniště ve Waldviertelu a v ČR
• dva workcamps pro revitalizaci rašelinišť

3. Podpora biodiverzity v přeshraničním národním parku Thayatal-Podyji – lesní vegetace a kočka divoká

Přeshraniční národní park Thayatal-Podyjí je hotspot biodiverzity. Shromažďují se společná data o přírodním prostředí a bude vypracován koncept péče na podporu biodiverzity lesních biotopů, koncept ochrany druhů rostlin a hub a koncept podpory populace kočky divoké. Umožní to návrat kočky divoké, v Rakousku i Česku kdysi vyhynulé nebo vymizelé kočky divoké. Aktivity budou realizovat zodpovědní činitelé v obou parcích a prostředky ekologické výchovy je zprostředkují návštěvníkům.

4. Přeshraniční výměna zkušeností k péči o chráněná území

Bude založena přeshraniční odborná skupina na realizační úrovni péče o chráněná území. Umožní poprvé pravidelnou výměnu informací ke společným praktickým otázkám (např. o vybraných druzích jako vydra říční). Skupina by měla existovat dlouhodobě.

Výstupy

Exkurze v roce 2019 Exkurze v roce 2019 (2,17 MB)