O historii ekoporadenství

 

Obor, který se nazývá ekoporadenství nebo také environmentální poradenství je poměrně mladý. V současnosti se můžeme setkat s dvěma typy těchto služeb. Je to jednak poradenství placené, kterému se věnuje i na českém trhu čímdál větší počet firem. Jejich různé specializace využívají především podniky, aby měly jistotu, že svým provozem vyhoví zpřísňujícím se zákonům na ochranu životního prostředí. Za druhé je tu poradenství nekomerční, služba především občanům, ale i různým organizacím, které projeví zájem. V poslední době je v některých zemích, mimo jiné i u nás, budováno na principu komplexního přístupu a se snahou o propojenost a snazší dostupnost informací.

 

Historie evropského nekomerčního ekoporadenství se začala psát v polovině osmdesátých let v Německu a ve Francii, kde se první snahy o předávání informací lidem točily především kolem tzv. „domácí ekologie“. Samotný pojem ekoporadenství pochází z německého Hamburgu. Dalšími impulsy k rozvoji oboru a pořádání prvních kurzů pro ekoporadce byla havárie černobylské jaderné elektrárny v roce 1986 a aktivita Evropské unie, která vyhlásila rok 1987 Evropským rokem životního prostředí. Mezi průkopnické země patří kromě Německa a Francie také Španělsko, Belgie, Rakousko, Lucembursko a Nizozemí. V roce 1989 se konal ve Štrasburku první evropský ekoporadenský workshop, na kterém se začala rozvíjet myšlenka evropské sítě poraden a zapojení zemí bývalého východního bloku.

 

V roce 1991 byla ve Vídni založena Evropská asociace ekologických poradců (ECE), díky které dnes probíhá spolupráce v oboru v rámci Evropy. Česká republika získala řádné členství prostřednictvím organizace Veronica. V současnosti má ECE 8 členů z 8 států - Rakouska, Belgie, České republiky, Francie, Německa, Maďarska, Itálie a Lucemburska (za Českou republiku je dnes členem síť ekologických poraden STEP) a 16 organizací ze 13 zemí má statut pozorovatele, který jim umožňuje sbírat zkušenosti pro ekoporadenskou práci.

 

V České republice (v té době ČSFR) se ekoporadenství začalo rozvíjet v letech 1990 – 1991, v těchto letech první zájemci absolvovali studijní pobyty ve Francii a v Rakousku. V říjnu 2006 se v Praze konala konference „15 let ekoporadenství v Evropě. V současnosti registruje česká síť ekologických poraden STEP okolo 150 subjektů. Kromě STEP pracují i regionální sítě v některých krajích (u nás je to Síť environmentálního poradenství v Jihomoravském kraji) a sítě sdružující členy podle specializace (např. ekologické zemědělství).

 

Čerpáno především z materiálu Environmentální poradenství v EU, Norsku, Švýcarsku (stav nekomerčního poradenství), studie, STEP 2006