Natura 2000 - hodnocení vlivu dle §45 písm. i. zák. 114/1992 Sb.


Správa NP Podyjí vydává stanoviska k hodnocení důsledků koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, které se nacházejí na území NP Podyjí a jeho ochranného pásma. Tato stanoviska se vydávají na základě podané žádosti nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti. Hodnocení se vztahuje na jakékoliv koncepce nebo záměry, které mohou samostatně nebo ve spojení s jinými výrazně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (§ 45h zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Postup hodnocení je stanoven v § 45i zákona.

Žádost
o posouzení vlivu záměru na lokality Natura 2000 musí obsahovat:

 

  • jméno a dresu žadatele (fyz. osoba), název a sídlo organizace (práv. osoba)
    název, popis a místní specifikaci záměru
  • podrobný popis projektu nebo projektovou dokumentaci, na základě které je možno provést vyhodnocení vlivu záměru
Lokality soustavy Natura 2000 v kompetenci Správy NP Podyjí (podrobnou charakteristiku a plošné vymezení lokalit lze najít na www.natura2000.cz):

 

Ptačí oblasti:
CZ 0621032 Ptačí oblast Podyjí

 

Evropsky významné lokality:

CZ0624096 Podyjí

CZ0623788 Popice - fara

CZ0623360 Podmolí - strouha

CZ0623719 Vranov nad Dyjí - základní škola

CZ0620020 Mašovická střelnice

CZ0620004 Fládnitzské vřesoviště