Historické objekty

Devět mlýnů

První písemné zprávy o mlýnech na této lokalitě pochází z r. 1497. Dnes je známa poloha šesti z nich. Další tři ležely níže po proudu a byly v důsledku povodní zničeny již v 16. století. Z šesti mlýnů přežily do nedávné doby čtyři. V padesátých letech byly násilně likvidovány. Z nich se zachovaly pouze jezy, sklepy a někdy i zbytky náhonů a budov. Názvy šesti  mlýnů používané před II. světovou válkou: 1. Zemský mlýn, 2. Pekárna, 3. Gruberův mlýn, 4. Hotel Gruber, 5. Judexův mlýn a 6. Papírna.

Devět mlýnů - vyprávění Bruno Kaukala

Devět mlýnůDevět mlýnů

   

Hardegg - hrad

Nejnovější výzkumy dokazují existenci dřevěného opevnění již v 10. století. Kamenný hrad zde byl vystavěn v rámci zakládání řetězce hraničních opevnění během první poloviny 12. století. V 18. století, po zemětřesení a ničivém požáru v Hardeggu, byl částečně rozebrán, materiál použili místní obyvatelé na opravu svých domů. Na přelomu 19. a 20. století za knížete Johanna Karla Khevenhüller-Metsch došlo k rekonstrukci jižní a východní části hradního komplexu. Dnes jsou na hradě umístěny památky na mexického císaře Maxmiliána Habsburského.

 

hrad Hardegghrad Hardegg

   

Kaja
Hrad byl sídlem šlechtického rodu Kuenringů. Koncem 14. stol. byl jeho držitelem Jindřich z Lipé a později rakouští Einzingerové. Po poboření v husitských válkách byl r. 1425 znovu opraven. V 70. letech min. století byla restaurována hradní kaple a upraveny místnosti v hradním paláci, v nichž je instalována výstava o historii hradních pevností na řece Dyji. Pod hradem je hluboký kaňon potoka Kajabach s bizarními skalisky, přístupný lesní cestou po turistické trase z Retzu do Hardeggu.

hrad Kajahrad Kaja

   Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Areál Minoritského kláštera z druhé pol. 13. stol. V letech 1279-1297, po bitvě na Moravském poli, zde bylo uloženo balzamované tělo Přemysla Otakara II. Nyní významné umělecké, přírodovědecké i archeologické sbírky.

Minoritský klášterMinoritský klášter

   

 

Klášter Louka
Premonstrátský klášter v Louce byl založen r. 1190 Konrádem Otou. Monumentální komplex budov nad řekou Dyjí v jižní části města. Opatství dostalo při svém založení věnem řadu vsí, kostelů a desátků. Klášter patřil k nejbohatším na Moravě. Jeho rozvoj ovlivňoval i rozmach města Znojma. Byl střediskem kultury, vědy a umění. Byl mnohokrát přestavován. Zachována gotická část architektury. Díky svému bohatství si klášter mohl dovolit velkolepou barokní přestavbu, která však byla v čase josefinských reforem po r. 1784 zastavena. Klášter byl přeměněn na kasárna. Tomuto účelu sloužil až do r. 1993. V současné době se hledá jeho vhodné využití.

Loucký KlášterLoucký klášter

   


Nový Hrádek
Zřícenina původního loveckého hradu založeného v r. 1358 moravským markrabětem Janem Jindřichem, bratrem Karla IV. Areál zříceniny je tvořen dvěma hrady: starší stavbou s dvojitým oválným prstencem hradebních zdí, a tzv. předním hradem, který vznikl postupně od 15. stol z původního předsunutého opevnění. Od třicetileté války hrad pustnul. Po 1. svět. válce tu byla základna Klubu českých turistů. Dnes patří zříceniny do správy Národního památkového ústavu v Brně, který zde zajišťuje průvodcovskou službu. Na nádvoří roste mnoho exemplářů silně ohrožené divizny nádherné, sklepy slouží jako úkryt netopýrů. Hradební zdi hostí vzácnou tařici skalní. Pod hradem zachovány zbytky středověkých teras s chráněnými druhy rostlin. Nový Hrádek dokládá vzájemné prolínání zájmů památkové péče s ochranou přírody. Na plošině zříceniny se návštěvníkům naskýtá jedna z nejkrásnějších vyhlídek na Dyji, mohutně meandrující kolem Ostrohu a rakouského Umlaufbergu. Reliéf krajiny vytváří dojem tří řek tekoucích okolo hradu.

Nový Hrádek - přední hradNový Hrádek - přední hrad

   


Barokní zámek Ruegers  /dříve Zámek Riegersburg/
Zámek s parkem se dvěma rybníky, postavený v 16. stol a barokně přestavěný v 18. stol. podle plánů J. B. Fischera z Erlachu. Pův. zařízení bylo ve 2. svět. válce zničeno, takže po obnově byl zámek vybaven jiným nábytkem rovněž z 18. stol. Patří k nejkrásnějším zámkům Rakouska. Jeho historie začíná ve středověku výstavbou malého zámku, patřící rodině Rüdiger, známého jako "tvrz Ruegers". Tvrz byla následně přestavěna na vodní zámek a posléze na barokní reprezentační zámek, jenž byl ve vlastnictví hraběte Khevenhüller-Metsch. Zámek navštěvovala i císařovna Marie Theresie. 


Rotunda Panny Marie a sv. Kateřiny
Postavena v pol. 11. stol. jako součást Břetislavova hradu. V r. 1134 ji kníže Konrád II. zaklenul kopulí a celý interiér byl obohacen nástěnnými malbami vysoké umělecké a ikonografické hosnoty. Románské fresky znázorňují gegealogii Přemyslovců. V našich zemích jsou to nejstarší malby s historickým obsahem a jsou dokladem slovanského původu Znojma. Od r. 1962 národní kulturní památka.

Rotunda Panny Marie a sv. KateřinyRotunda Panny Marie a sv. Kateřiny

   

Trauznitzký mlýn - též Čekanovický mlýn. Patrně svobodný mlýn, připomínaný již v roce 1409, později poškozen vojsky husitů. Začátkem 20. století byl přestavěn na moderní mohutnou elektrárnu s ubytovacím a restauračním zařízením. Po 2. světové válce komplex objektů postupně chátral. Před napuštěním přehradního jezera byl zcela demolován.

Trauznitzský mlýnTrauznitzský mlýn

 
Vranov nad Dyjí - zámek
Již před r. 1100 zde byl významný obranný hraniční hrad na 76 m vysoké skále. Po požáru r. 1665 byl přebudován J. B. Fischerem z Erlachu v monumentální barokní panské sídlo, jehož architektonickým těžištěm je sál předků s cennou freskou od J. M. Rottmayra.  Zámecká kaple Nejsvětější Trojice z konce 17. stol. Na zámku je mj. expozice vranovské kameniny a cenná knihovna. V okolí zámku rozsáhlý, postupně rekonstruovaný lesopark s četnými vyhlídkami a romantickými stavbami.

zámek Vranovzámek Vranov nad Dyjí

   

Znojemské podzemí
Bylo budováno od 13. do konce 17. stol. Tvoří je sklepy měšťanských domů a rozsáhlá síť chodeb tesaných ve skále až čtyři patra pod sebou. Jejich vzájemné propojení tvoří spletitý labyrint o celkové délce 30 km. Chodby sloužily k ukládání potravin, v době ohrožení města také k obranným účelům. Podzemím bylo město spojeno s hradem. Některé chodby ústily až za jeho hradbami. Ukázková část chodeb (cca 1 km) je přístupná veřejnosti.

Znojemský hrad
Hrad byl vystavěn na ostrohu nad soutokem Gránického potoka s Dyjí. Vznikl za knížete Břetislava v l. pol. 11. stol jako součást systému pohraničních pevností. Sídlo znojemských údělných Přemyslovců a později královský hrad. Z původních staveb se zachovalo jen nemnoho. Stavba barokního zámku byla provedena v letech 1710-1721 zčásti na základech středověkého hradu.

Znojemský hradZnojemský hrad