Jaké náležitosti musí obsahovat žádost o povolení kácení a oznámení o kácení dřevin? (aktualizace listopad 2014))

Žádost o povolení kácení dřevin musí obsahovat tyto údaje:

a) jméno, datum narození (u fyzických osob) a adresu žadatele,

b) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází a situační zákres

c) doložení vlastnického práva, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k pozemkům a k dřevinám rostoucím mimo les. Není-li žadatelem vlastník pozemku, musí žadatel předložit i písemný souhlas vlastníka. K žádosti o povolení kácení na silničních pozemcích je nezbytné předložit i souhlas silničního správního úřadu, obdobně u železničních drah souhlas drážního správního úřadu.

d) specifikaci dřevin rostoucích mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, obvod kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí a velikost plochy zapojených porostů s uvedením druhového, příp. rodového zastoupení,

e) zdůvodnění žádosti (např. poškozování stavby kořeny, špatný zdravotní stav, padání větví, zastínění domu, stavba nemovitosti aj.). Tento bod je důležité vyplnit podrobně a jednoznačně, aby bylo zřejmé, že důvod ke kácení je skutečně závažný. Vhodné je přiložit i fotografie či jiné důkazy.

 

Oznámení o kácení dřevin musí obsahovat tyto údaje:

a) – stejné jako u žádosti

b) – stejné jako u žádosti

c) platí stejně jako u žádosti, ale s několika výjimkami: Písemný souhlas vlastníka pozemku není potřeba: u tzv. havarijního kácení, které se oznamuje zpětně, dále u kácení při údržbě břehových porostů správou vodních toků a při odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy.

d) – stejné jako u žádosti

e) zdůvodnění oznámení (např. výchovná probírka dřevin, údržba vodního toku, údržba elektrizační soustavy, odstranění nebezpečného stromu po vichřici apod.).

 

Poznámka: Orgán ochrany přírody může být nápomocen při vyplňování žádosti (např. při ověřování vlastnického práva, určování druhů dřevin aj.). Při nedostatečně vyplněné žádosti a neodstranění nedostatků ze strany žadatele může správní orgán řízení přerušit, popř. i zastavit.