Jaký hrozí právní postih za přestupky týkající se dřevin?

Kácení dřevin bez povolení, bez oznámení kácení, jejich poškození (např. silným ořezem), nesplnění povinnosti náhradní výsadby či jiné činnosti (zásah do významného krajinného prvku, památného stromu aj.) jsou klasifikovány jako přestupky či protiprávní jednání, jejichž postih řeší ustanovení § 87 (fyzické osoby) a § 88 (právnické osoby) zákona č. 114/1992 Sb.
Zákon ukládá orgánu ochrany přírody obligatorní povinnost uložit za přestupek či protiprávní jednání pokutu. Fyzickým osobám hrozí pokuta až do výše 100 tis. Kč (případně dvojnásobek u přestupků spáchaných ve zvláště chráněném území), právnickým osobám a  fyzickým osobám při výkonu podnikatelské činnosti hrozí pokuta až do výše 1 mil. Kč.
Kromě pokuty může orgán ochrany přírody uložit viníkovi i povinnost odstranění následků neoprávněných zásahů – buď formou navrácení do původního stavu a pokud tak učinit nelze, tak formou náhradních opatření k nápravě (např. výsadba dřevin, vytvoření mokřadu apod.).