Kdy není povolení ke kácení potřeba? (aktualizace květen 2022)

Jedná se o tyto případy:

1. stromy do obvodu 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí (což odpovídá průměru něco málo přes 25 cm). Platí jen v případě, že se nejedná o významný krajinný prvek nebo stromořadí. Nový pojem stromořadí znamená souvislou řadu nejméně deseti stromů s pravidelnými rozestupy. Speciální zřetel rovněž vyžadují dřeviny, které jsou památným stromem, popř. zvláště chráněným druhem rostliny! (z našich dřevin dřín obecný, dub pýřitý, některé druhy vrb). V některých případech by mohlo kácením dojít k nežádoucí změně krajinného rázu. K takovému kácení je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody dle § 12 zákona (Ochrana krajinného rázu a přírodní park).

2. zapojené porosty dřevin do celkové plochy 40 m2, přičemž se nerozlišuje mezi stromy a keři. Zapojený porost je soubor dřevin, v němž se nadzemní části dřevin jednoho patra vzájemně dotýkají, prorůstají nebo překrývají. Platí za předpokladu, že dřeviny mají obvod kmene do 80 cm. Opět platí jen v případě, že se nejedná o významný krajinný prvek, památný strom, zvláště chráněný druh rostliny a že nebude negativně změněn krajinný ráz (viz výše).

3. ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří.  Musí být ale splněno, že dřeviny nejsou součástí stromořadí nebo významného krajinného prvku.

4. dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin. Může se jednat např. o porosty topolů, vrb pěstovaných na zemědělské půdě pro energetické účely.

5. je-li stavem dřevin bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu – tzv. havarijní kácení (v tomto případě je nutné podat orgánu ochrany přírody nejpozději 15 dní po provedení kácení oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les). Tento případ se týká opravdu bezprostředně hrozících dřevin – např. stromů nahnutých po vichřici, částečně vyvrácených apod.

6. jde-li o kácení z důvodů pěstebních (obnova nebo výchovná probírka porostů, tzn. zásah je součástí způsobu jejich pěstování) či zdravotních (likvidace ohnisek chorob nebo škůdců, tzn. dřeviny trpí chorobami, popř. z jiných příčin zasychají a jejich léčení není možné nebo účelné), při údržbě břehových porostů (správa vodních toků), dále ke kácení v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy. V těchto případech je třeba podat orgánu ochrany přírody oznámení o kácení nejméně 15 dní před započetím kácení, kácet lze pouze v případě, že orgán ochrany přírody nezahájí v těchto 15 dnech správní řízení, kterým může zamýšlený zásah omezit či zakázat.

Máte-li pochybnosti o tom jak přesně postupovat, informujte se přímo na Správě NP Podyjí.