Návrh klidového území Národního parku Podyjí

Správa Národního parku Podyjí zpracovala na základě příslušných ustanovení Zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen "ZOPK") a v souladu s Metodickým pokynem Ministerstva životního prostředí k vymezování, navrhování a schvalování klidových území národních parků v České republice návrh klidových území Národního parku Podyjí.

Image

V souladu s §17 ZOPK jsou klidová území národního parku území s omezeným pohybem osob (pohyb návštěvníků je povolen pouze po cestách vyhrazených správou národního parku) z důvodu umožnění nerušeného vývoje ekosystémů nebo jejich složek, které jsou citlivé na nadměrný pohyb osob a zranitelné vlivem rušivých vlivů s ním spojených.

Bližší komentář k návrhu klidového území, včetně mapových příloh, naleznete pod příslušnými odkazy.

Dokumenty ke stažení
Návrh klidového území Národního parku Podyjí (detailní odůvodnění) Návrh klidového území Národního parku Podyjí (detailní odůvodnění) (1,61 MB)
Návrh klidového území Národního parku Podyjí Mapa návrhu klidového území Národního parku Podyjí (5,29 MB)
Mapa návrhu klidového území Národního parku Podyjí Mapa návrhu klidového území Národního parku Podyjí a stará 1. a 2. zóna (5,36 MB)
Detailní mapy návrhu klidového území po jednotlivých katastrech Detailní mapy návrhu klidového území po jednotlivých katastrech  
Mapa návrhu klidového území a nová zonace Mapa návrhu klidového území a nová zonace (5,32 MB)
Mapa návrhu klidového území a cestní síť Mapa návrhu klidového území a cestní síť (5,30 MB)
Mapa návrhu klidového území a přírodní zóna (Naturzone) NP Thayatal Mapa návrhu klidového území a přírodní zóna (Naturzone) NP Thayatal (5,36 MB)
Klidové území Národního parku Podyjí v otázkách a odpovědích Klidové území Národního parku Podyjí v otázkách a odpovědích (923,59 KB) 

(Mapy i "otázky a odpovědi" budeme průběžně aktualizovat podle vašich dotazů)

---

Klidové území v otázkách a odpovědích

Co jsou klidová území a proč se vymezují?
Dle § 17 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen ZOPK) jsou klidová území části národních parků, v nichž je regulován vstup veřejnosti. Mají zajistit ochranu a nerušený vývoj ekosystémů nebo jejich složek, které jsou citlivé na nadměrnou návštěvnost a rušivé vlivy s ní spojené. V klidovém území je možno omezit vstup prostorově (např. jen po turistických stezkách), časově (např. pouze v zimním období) i početně (např. max. 20 osob denně). Novinku přinesla novela zákona v roce 2017.

Co v klidovém území chráníme?
Citlivé ekosystémy nebo jejich složky, které Správa národního parku identifikovala. Je možné je shrnout do těchto hlavních skupin:
- biotopy náchylné k erozi půdy a s rizikem zraňování živočichů ukrytých v substrátu (např. suťové svahy, skalní stepi, vodní toky).
- biotopy druhů citlivých na přímé mechanické poškozování sešlapem (např. orchideje, květnatý hájový podrost, bezobratlí žijící v podrostu, suchozemští i vodní živočichové žijící v nezpevněném kamenitém substrátu).
- oblasti důležité pro přežití populací citlivých (plachých) druhů živočichů (hnízdiště, loviště, zimoviště, úkryty apod.), jako jsou někteří ptáci (zejména dravci a sovy apod.) a savci (netopýři, bobr evropský apod.).
- biotopy ohrožené šířením invazních druhů (např. lesní porosty bez aktivní péče v nepřístupných terénech, vodní toky).
- lokality klíčové pro zachování populací druhů ohrožených přímým sběrem (např. orchideje, vzácné houby, velcí brouci, motýli a jiné nápadné druhy bezobratlých).

Kde se klidové území navrhuje?
Navržené klidové území zahrnuje jádrovou část území národního parku. Jde především o nejzachovalejší oblast kaňonu řeky Dyje a jejích přítoků. Výjimečně jsou zahrnuty přírodě blízké lesní porosty na plošinách, a to v místech masivního výskytu plachých druhů, která byla dlouhodobě chráněna před vstupem veřejnosti již od vzniku národního parku (a i před tím). Až na drobné odůvodněné výjimky je klidové území vymezeno na plochách, kde cílem péče je ponechání území samovolnému vývoji. Navrhovaná klidová území zaujímají 49 % území národního parku (viz mapová příloha). Původní I. a II. zóna zaujímala 71 % území národního parku. Navrhovaná klidová území jsou tak plošně menší a nezahrnují již některá dříve nepřístupná území zařazená v minulosti do I. a II. zóny (např. vřesoviště, lesní komplexy na plošinách vzdálených kaňonu řeky, údolní louky přístupné po turistických stezkách).
Navrhovaný rozsah klidových území zahrnuje reprezentativní zastoupení citlivých ekosystémů a jejich složek a je minimální pro zachování předmětů ochrany v příznivém stavu, mj. i s ohledem na rostoucí trend návštěvnosti národního parku. Zájmy turistického ruchu však byly v maximální možné míře zohledněny: stávající síť značených turistických stezek zůstává bezezměny zachována a umožňuje celoroční přístup i do klidového území (pozn.: na ostatním území národního parku je vstup návštěvníků umožněn i mimo značené trasy). Okrajové části NP navazující na sídelní útvary nejsou režimem klidových území nijak dotčeny. Stejně tak není klidové území vymezováno v ochranném pásmu národního parku.

Jaká omezení v klidových územích platí?
Pohyb osob v klidovém území je možný pouze po cestách nebo trasách vyhrazených orgánem ochrany přírody (tj. Správou Národního parku Podyjí). Zákaz neplatí pro zákonem vyjmenované osoby a subjekty v souvislosti s plněním jejich povinností (např. vlastníky a nájemce pozemků, složky integrovaného záchranného systému, správce vodních toků apod.). Poznámka: Dle ZOPK může Správa Národního parku při vyhrazení cesty nebo trasy v klidovém území stanovit podmínky týkající se rozsahu, způsobu a času pohybu na dané cestě nebo trase. Na stávající turistické trasy v klidovém území v Národním parku Podyjí bude však vstup možný celoročně a bez omezení.

Budu muset pro vstup na svoje pozemky v klidovém území žádat o výjimku?
Ne. V klidovém území je regulován pouze vstup veřejnosti. Jeho vymezením nejsou nijak dotčena práva vlastníků a nájemců pozemků, správců vodních toků, složek integrovaného záchranného systému a dalších osob, které vstupují na území parku při plnění svých povinností.

Bude se klidové území postupně rozšiřovat na plochy, kde Správa v budoucnu ukončí péči o biotopy?
Ne. Klidové území nemusí zahrnovat veškeré plochy bez aktivní péče. Pokud v plochách ponechaných samovolnému vývoji nehrozí poškození volným pohybem návštěvníků, nebudou takové plochy zahrnuty do klidového území ani v budoucnu. Již dnes leží některé plochy navrhované zóny přírodní (tedy území bez aktivních zásahů) mimo navržené klidové území.

Jaký je postupu při projednávání a schvalování klidového území?
1. Správa NP připravila návrh klidového území, který byl schválen MŽP a doporučen k projednání a dohodnutí s Radou NP.
2. S návrhem klidového území Správa NP seznámí členy Rady NP, širší veřejnost a zájmové skupiny. Správa NP umožní uvedeným osobám uplatnit k návrhu připomínky, které vypořádá, případně zapracuje. V případě provedených změn bude tento dokument opětovně předložen MŽP k odsouhlasení.
3. Návrh klidového území bude dohodnut s Radou NP (§ 20 odst. 3 ZOPK). Nedojde-li k dohodě, předloží Rada NP prostřednictvím Správy NP neprodleně tento rozpor se svým stanoviskem MŽP. MŽP může na základě shromážděných podkladů návrh upravit. O změnách bude informována Rada NP.
4. Výsledný návrh klidového území Správa NP předloží MŽP k přípravě návrhu opatření obecné povahy a k následnému projednání dle správního řádu. V průběhu projednávání opatření obecné povahy se dotčené osoby mohou k návrhu opět vyjádřit. Správa NP současně provede projednání návrhu a následně vydá opatření obecné povahy o vyhrazení cest a tras v klidovém území.
5. Poté, co opatření obecné povahy vymezující klidové území vejde v platnost, Správa zveřejní obsah opatření obecné povahy jako součást návštěvního řádu (v souladu s § 19 odst. 2 ZOPK). Správa dále zajistí vyznačení hranic klidového území národního parku.

Jaká je souvislost s návštěvnickým režimem v sousedním Národním parku Thayatal v Rakousku?
V NP Thayatal je v jádrové oblasti národního parku vyhlášena tzv. Naturzone. V této přírodní zóně (viz mapa) platí obdobná regulace návštěvnosti jako v klidovém území NP Podyjí. Umožněn je pouze pohyb pěších a to jen po vyznačených trasách. Pohyb cyklistů je zde zcela vyloučen.

Je možno sjíždět Dyji na lodích a jiných plavidlech?
Není. Na území obou států je to zakázaná činnost dle příslušné národní legislativy (ustanovení neplatí v zastavěných částech Vranova nad Dyjí a Hardeggu).