Kosení

Tato tradiční metoda byla původně užívána k získání krmiva pro hospodářská zvířata, dnes se používá druhotně k udržování druhové skladby a struktury porostů. V optimálním případě však lze skloubit hospodářské využívání (ekonomický přínos) s ekologickými (zachování biologické rozmanitosti) i estetickými aspekty (zlepšení vnímaného okolí člověka) (Háková 2004).

Správa NP Podyjí každoročně kosí traktorem asi 214 hektarů luk. Jedná se zejména o údolní louky v nivě řeky Dyje, v menší míře i travnaté plochy na plošině nad údolím. Ke kosení se dosud používal převážně traktor s rotační sekačkou. Od r. 2007 se část ploch začala kosit i sekačkou lištovou, která je mnohem šetrnější. K těmto plochám je nutno přičíst dalších několik desítek hektarů ručně (křovinořezem) kosených ploch ve vlastním národním parku i jeho ochranném pásmu. Ručně jsou koseny např. vlhké louky, travnatá místa na prudkých svazích nepřístupných pro těžkou techniku, nebo jiné lokality, vyžadující citlivý zásah jemnější technikou, než je traktor. Ručně se obvykle kosí i porosty třiny křovištní nebo zmlazujícího akátu.

louka pod Šobesem

Louka pod Šobesem s ponechanými pásy pro dokončení vývoje hmyzu

Většinu travních porostů kosí Správa NP prostřednictvím živnostníků pracujících na základě sjednané smlouvy. Většina zásahů je financována podobně jako pastva z prostředků Programu péče o krajinu, dále i z Programu nezcizitelného státního majetku. Na některých loukách zajišťují kosení jejich vlastníci, popř. hospodařící subjekty (zemědělská družstva, soukromí zemědělci atd.). Některým subjektům Správa NP pozemky pronajímá.

Při kosení se snažíme respektovat nejen rostlinnou složku společenstev, ale rovněž společenstva živočichů. Proto běžnou součástí zásahů je např. ponechávání neposeřených částí dané plochy pro nerušený vývoj hmyzu. Některé louky jsou z téhož důvodu koseny jen jednou ročně. Cíleným opatřením je též odklad seče do pozdějšího období.  Např. na loukách s výskytem jasoně dymnivkového jsou louky koseny až po skončení aktivity druhu. Jinak by hrozilo zdecimování populace tohoto vzácného motýla, jehož jedinci jsou při odpočinku v travním porostu prakticky bezbranní.