Louky

Popis: Pro NP Podyjí jsou typické zejména údolní louky nacházející se v nivě řeky Dyje jako upomínka zašlé slávy zdejších mlýnů. Mlýnští hospodáři vytvořili louky v úzké údolní nivě na stanovišti lužního lesa. Louky byly pravidelně zaplavovány, a tím i přirozeně hnojeny, a hlavně pravidelně koseny pro trávu či seno. Vzhledem k absenci péče v dobách totality louky postupně degradovaly zarůstáním dřevinami a expanzí konkurenčně silných trav. Tím do určité míry utrpělo jejich původní druhové bohatství. Naštěstí jsou dnes louky opět koseny a stále patří k velmi hodnotným biotopům NP Podyjí.

 

louka strom

koberec květů na údolní louce

   

Flóra: Setkáme se s běžnými druhy lučních trav, jako jsou např. ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), kostřava červená (Festuca rubra), ovsíř pýřitý (Avenula pubescens), bojínek luční (Phleum pratense) a srha laločnatá (Dactylis glomerata). Z dalších bylin najdeme známé druhy jako kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi), zvonek rozkladitý (Campanula patula), kopretin bílá (Leucanthemum vulgare agg.), kakost luční (Geranium pratense), vikev plotní (Vicia sepium), pastiňák setý (Pastinaca sativa) aj. Na některých sušších loukách najdeme ovsíř luční (Avenula pratensis), vousatku prstnatou (Bothriochloa ischaemum), mateřídoušku vejčitou (Thymus pulegioides), šalvěj luční (Salvia pratensis), smldník alsaský (Peucedanum alsaticum) nebo ohroženou mochnu skalní (Potentilla rupestris). Mechové patro v lukách je chudé, jmenujme alespoň trněnku odstálou (Eurhynchium hians) a měřík příbuzný (Plagiomnium affine).

     

Fauna: Především zachovalejší luční biotopy v údolí Dyje jsou významným zdrojem biodiverzity v lesnatém údolí Dyje. Z mnoha druhů bezobratlých živočichů jsou nápadní zejména denní motýli. K běžným druhům na loukách patří hnědásek jitrocelový (Melitaea athalia), okáč bojínkový (Melanagria galathea), vzácněji se vyskytují některé druhy vyšších poloh jako ohniváček modrolemý (Lycaena hippothoe) nebo perleťovec kopřivový (Brenthis ino). Kvetoucí rostliny na loukách lákají rovněž mnoho druhů brouků, blanokřídlých a dvoukřídlých. Na šetrně obhospodařovaných loukách můžete najít také mnoho druhů kobylek a sarančí. Na okrajích vlhkých luk byl nalezen nosatec Neoglanis viennensis žijící u nás pouze v NP Podyjí. Z obratlovců se v těchto biotopech vyskytují někteří běžní plazi jako ještěrka obecná (Lacerta agilis) nebo slepýš křehký (Anguis fragilis).

hnědásek jitrocelovýhnědásek jitrocelový