Lze kácet zákonem chráněné dřeviny?

Dřeviny mohou být chráněny jako památné stromy (§ 46 zákona) nebo zvláště chráněné druhy rostlin (§ 48). Lze je v odůvodněných případech kácet, avšak kromě povolení ke kácení dřevin musí žadatel získat výjimku ze zákazu u památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin dle zákona (§ 56 odst. 1). Výjimku orgán ochrany přírody (Správa NP Podyjí) udělí pouze v případě, pokud jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody.