Martin Škorpík ze Správy národního parku obdržel cenu časopisu Živa za popularizaci biologie

Cenu J. E. Purkyně časopisu Živa za popularizaci biologických věd obdržel v polovině května vedoucí odboru speciální ochrany přírody Správy Národního parku Podyjí Martin Škorpík. Porotci ocenili originalitu, tematický přínos a sdělnost jeho příspěvku o ochraně hmyzu v zemědělské krajině. 

Ceny jsou vyhlašovány od roku 1997 redakční radou a redakcí tohoto časopisu Akademie věd. Purkyňovu cenu získá autor nejlepšího článku z posledního ročníku ve věkové kategorii nad 30 let.

Přečtěte si oceněný text: Zemědělská krajina a praktické problémy ochrany hmyzu (Živa 4/2015) Zemědělská krajina a praktické problémy ochrany hmyzu (Živa 4/2015) (3,56 MB)

Podle Martina Škorpíka zemědělská krajina střední Evropy prochází v posledních desítkách let dramatickými změnami, které přinášejí vedle zvyšování a specializace produkce mnoho negativních změn do stability přírodních dějů. Aplikovaná entomologie a krajinná ekologie přináší stále více poznatků o významu krajinných útočišt se sníženou intenzitou využití, tradičními způsoby hospodaření a vysokou druhovou rozmanitostí společenstev bezobratlých živočichů, zejména hmyzu. Na takových místech přežívají i náročné, ohrožené druhy, které vymizely vzhledem k zániku svých biotopů a vysoké intenzitě hospodaření.

Článek uvádí modelové příklady takových zanikajících a ohrožených biotopů, přiblížení jejich významu a zdůrazňuje některé typické druhy hmyzu vázané na tyto biotopy. Pohled na zemědělskou krajinu jako na dynamický systém je vysvětlen na příkladu reakce některých druhů na změny intenzity a způsobu využití, které nastaly v posledních zhruba třiceti letech.

Jako náznak směrů možných řešení ke zvýšení stability, biotopové a druhové rozmanitosti zemědělské krajiny jsou pak navrhována některá opatření, která mohou zmírnit, případně otočit trend zániku mnoha vzácných a ohrožených druhů hmyzu. Tyto návrhy pak vycházejí z praktických zkušeností a znalosti situace zemědělské krajiny na jižní Moravě. Týkají se především omezené funkčnosti prvků Územního systému ekologické stability, organizačních a dotačních opatření formálně zaměřených na podporu rozmanitosti a stability zemědělské krajiny a ochrany hmyzu.

Slavnostní událost se konala v reprezentačních prostorách AV ČR, pražské vile Lanna. Předání zahájili předseda AV ČR prof. ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c., a prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. Martin Škorpík se ji kvůli zahraniční cestě ale bohužel nemohl zúčastnit.

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů. V roce 2003 oslavila Živa dvě významná jubilea – 150. výročí od svého založení Janem E. Purkyněm a 50 let nepřetržitého současného vydávání. Časopis vydává Nakladatelství Academia a Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., za podpory Akademie věd ČR.