Města a obce

Citonice
Kostel sv. Jana a Pavla, pozdně barokní, upravovaný v 19. stol, zachovalý soubor kamenných stodol.

Čížov

První zmínka o vesnici je z roku 1323. Kaple Panny Marie Bolestné z r. 1756. Dochovaná původní vesnická zástavba, dnes hojně využívaná chalupáři. Je zde Návštěvnické středisko a Lesní správa – pracoviště Správy NP. U obce podél pohraniční silnice je zachována část linie železné opony. Hraniční přechod pro pěší a cyklisty. Výchozí bod turistických tras do české i rakouské části NP Podyjí/Thayatal.

 

ČížovČížov


Felling

První zmínka z roku 1290. Kostel sv. Petra a Pavla, původně gotický, upraven barokně. Sarkofágový oltář s pozlacenými sochami světců. Jediná soustružna perletě v Rakousku. Dříve byly zpracovávány mušle perlorodky říční z Dyje v mnoha závodech, dnes se dováží surovina za zámoří. Zbytky zpracovaných mušlí perlorodky říční lze nalézt v Dyji ještě nyní. Prohlídka po domluvě.
 

FellingFelling


Hardegg

Nejmenší město Rakouska, ležící na soutoku Dyje a potoka Fugnitz, s farním kostelem sv. Víta z první pol. 13. stol. V podzemních prostorách se nalézá hrobka, do níž bylo pohřbeno několik generací pánů z Hardeggu. Pod kostelem stojí kruhový karner z r. 1160. Jeho spodní prostor sloužil jako kostnice, horní jako kaple. Městečku dominuje hrad vystavěný ve 12.-13. stol. Dnes jsou na hradě umístěny památky na Maxmiliána Habsburského, který byl jako mexický císař zavražděn r.1867. Část expozice doplňují sbírky umění starých Mayů, Inků a Aztéků. Výchozí bod turistických cest. Hraniční přechod pro pěší a cyklisty.
 

HardeggHardegg


Havraníky
První zmínka je z r. 1229. V okolí obce nálezy pohřebišť, keramiky a kamenných nástrojů z mladší doby kamenné. Kostel sv. Linharta z první pol. 19. stol. Na starších základech. Dochované ukázky původní vesnické zástavby.
 

HavraníkyHavraníky


Hnanice
První zmínka o obci je z r. 1210. Obec leží na trase prastaré solné stezky. Románsko-gotický chrám sv.Wolfganga byl proslulým poutním kostelem. Původní vesnická zástavba. Zachovalý areál vinných sklípků. V obci a v okolí velké množství drobných sakrálních staveb. Výchozí bod turistických cest do Podyjí z české i rakouské strany. Je zde stanice Policie  ČR a hraniční přechod využívaný především motoristy a cyklisty.

HnaniceHnanice

 


Horní Břečkov
První zmínky o obci je z r. 1323. Kostel sv. Klimenta, původně renesanční, z druhé pol. 16. stol. V obci dochováno několik původních statků. 

 

Horní BřečkovHorní Břečkov


Hradiště

Původně velkomoravské výšinné hradiště, vystavěné na skalní ostrožně nad soutokem Dyje a Gránického potoka, jedno z významných center Velkomoravské říše. Kostel sv. Hypolita z počátku 13. stol. S nástěnnými barokními freskami od A. Maulpertsche. U kostela klášter Křížovníků s červenou hvězdou. Výchozí bod pro výlety do severovýchodní části Podyjí. Na jeho jižním okraji nalezneme celou řadu vyhlídkových bodů do údolí Dyje, na přehradu a historickou část Znojma. Nejpůsobivější vyhlídku nabízí skalní ostrožna s kaplí sv. Eliáše.
 

HradištěHradiště


Konice
První zmínka z r. 1577. Doloženo osídlení v neolitu a době bronzové. Farní kostel z počátku 19. stol. je zasvěcen sv. Jakubu Staršímu. V obci jsou rozsáhlé, historicky cenné vinné sklepy.
 

KoniceKonice


Lesná
Založena roku 1794. Kostel sv. Terezie z r. 1868. Částečně se zde zachovala původní lidová zástavba, větrný mlýn (sloužící jako restaurace) a muzeum veteránů.
 

LesnáLesná


Lukov
První zmínka z r. 1190. Před r. 1560 povýšen na městečko. Je zde pozdně barokní kostel sv. Jiljí, u něho stojí pranýř z r. 1609. Ukázky původní vesnické zástavby.
 

LukovLukov


Mašovice
V okolí nálezy z mladší doby kamenné a mladší doby bronzové. První zmínka o obci z r. 1046. Je zde gotický kostel sv. Jana Křtitele a boží muka postavená po r. 1630.
 

MašoviceMašovice


Merkersdorf
Malebná ves na okraji Národního parku Thayatal, výchozí bod značených cest do parku. Pravidelné konání selských trhů v létě.
 

MerkersdorfMerkersdorf


Retzbach
Malebná vinařská obec při hranici s ČR, sestávající ze tří částí: Mitterretzbach - kostel sv. Markéty a zajímavá prodejna keramiky paní Renate Slama. Oberretzbach - viniční tratě zde přechází do dubových lesů Waldviertelu. V obci kostel sv. Kateřiny. Možnost stanování v kampu Hubert. Unterretzbach -  kostel sv. Jakuba Staršího. Jeden ze sklepů slouží pro kulturní akce a slavnosti.  Velké množství vinných sklípků a lisoven.
 

MitterretzbachMitterretzbach


Niederfladnitz
Obec jižně od NP Thayatal. Významný zemědělský dvůr uvnitř zámku ze 17 stol.

NiederfladnitzNiederfladnitz


Nový Šaldorf
Vinařská obec na východním okraji NP Podyjí. Četné vinné sklípky.

Nový Šaldorf, vinné sklepyNový Šaldorf, vinné sklepy


Onšov
Obec nad hrází Vranovské přehrady, první zmínka z r. 1323.
 

OnšovOnšov


Podmolí
V okolí nálezy z doby bronzové a slovanské. První zmínka z r. 1226. V obci kaple Bolestné Panny Marie z r. 1753. Zachovaná původní vesnická zástavba. Výchozí bod pro výlety na Nový Hrádek.

 

Podmolí

Podmolí


Podmyče

Obec na západním okraji NP Podyjí, poprvé připomínána v r. 1323.
 

PodmýčePodmyče


Popice
Pravěké osídlení z mladší doby kamenné. První zmínka o obci z r. 1252. V obci kostel sv. Zikmunda ze 2. pol. 13. stol., přestavěn v 17. stol. Fara Křížovníku s červenou hvězdou z první pol. 18. stol. Vedle fary rodný dům spisovatele Charlese Sealsfielda. Na okraji obce na vřesovišti socha sv. Floriána. Výchozí bod pro výlety do východní části NP Podyjí.
 

PopicePopice


Retz

Město známé vinařstvím, jádro města je městskou památkovou rezervací. Z části zachované hradby s několika věžemi. Na náměstí stojí renesanční radnice a řada domů z 16. až 18. stol. Dominikánský kostel z r. 1295 byl jednou z prvních trojlodních staveb v Rakousku. Zámek Gatterburg pochází z let 1660-80. S historií města je možno se seznámit v městském muzeu. Na návrší nad městem u posledního provozuschopného větrného mlýna Rakouska z roku 1772 větrného mlýna  jsou zbytky barokní křížové cesty a hřbitov, na němž jsou pochováni vojáci, kteří v průběhu první a především druhé světové války zemřeli v Retzu a jeho okolí. Ve spodní části města ulice Lange Ziele tvořená opraveným komplexem vinařských domů a lisoven.  Spojení  železniční tratí Znojmo – Retz

RetzRetz

 

Riegersburg
Zámek s parkem se dvěma rybníky, postavený v 16. stol. a v 18. stol. barokně přestavěný podle plánů J. B. Fischera z Erlachu. Původní zařízení bylo v posledním válce zničeno, takže po obnově byl vybaven jiným nábytkem rovněž z 18. stol. Patří k nejkrásnějším zámkům v Rakousku.

RiegersburgRiegersburg


Šafov (Schafau)
Barokní kostel sv. Bartoloměje z 1. pol. 18. stol. Židovský hřbitov se zachovalými původními náhrobky. V okolí obce soustava 5 rybníků. Zajímavá ornitologická lokalita.

Židovský hřbitov v ŠafověŽidovský hřbitov v ŠafověŠatov
Vinařská obec založená kolem r. 1200, povýšena na městečko v r. 1497. Kostel sv. Martina, původně gotický. V městečku zachováno velké množství objektů původní vesnické zástavby. Četné, dodnes funkční vinařské stavby (lisovny vína a vinné sklepy). Prochází zde železniční třať Znojmo – Retz - Vídeň.  
 

ŠatovŠatov


Sedlešovice
Vinařská obec na úpatí Kraví hory. Morová boží muka a památník padlým v 1. světové válce.

SedlešoviceSedlešovice


Vranov nad Dyjí
Již před r. 1100 zde byl významný obranný hraniční hrad na 76 m vysoké skále. Po požáru r. 1665 byl přebudován J. B. Fischerem z Erlachu v monumentální barokní panské sídlo, jehož architektonickým těžištěm je sál předků s cennou freskou od J. M. Rottmayra.  Zámecká kaple Nejsvětější Trojice z konce 17. stol. Na zámku je m.j. expozice vranovské kameniny a cenná knihovna. V okolí zámku rozsáhlý, postupně rekonstruovaný lesopark s četnými vyhlídkami a romantickými stavbami. V podhradí vzniklá osada byla r. 1516 povýšena na městečko. Dnes tu stojí farní kostel Nanebevzetí Panny Marie ze 13. stol. Fara datována kolem r. 1717. Na náměstí je morový sloup z r. 1716, postavený vlastníkem vranov. panství M. H. Althannem jako díkuvzdání za zdolání morové epidemie, při níž v r. 1680 zemřelo ve Vranově 83 poddaných.
 

Vranov nad DyjíVranov nad Dyjí


Znojmo
Město ohraničující území NP z východu. Místo bylo osídleno již v době kamenné. V roce 1055 zde vzniklo  údělné knížectví s hradem Znojemí, roku 1226 povýšeno na královské město. Z nejvýznamnějších památek patří znojemský hrad, klášter v Louce založený r. 1190 Konrádem Ottou (loucké opatství bylo velmi rozsáhlé a bohaté a mělo po mnoho staletí velký vliv na hospodářský, kulturní  i politický vývoj oblasti), kostel sv. Mikuláše (stavba 1338 - 1450) se Svatováclavskou kaplí (1512), původně gotický a později barokně přestavěný jezuitský kostel sv. Michala, Dominikánský klášter na Dolní České a areál zrušeného minoritského kláštera a kláštera Klarisek na ul. Přemyslovců, kde byl do roku 1296 pohřben Přemysl Otakar II. a který dnes slouží Jihomoravskému muzeu ve Znojmě. Celý střed města s podzemím, radniční věží z let 1445 - 48 a románskou rotundou se vzácným přemyslovským cyklem fresek tvoří Městskou památkovou rezervaci s omezeným provozem motorových vozidel. Znojmo je proslulé vínem a znojemskými okurkami, které sem přivezl v 16. stol. opat louckého kláštera Šebestián Freytag z Čepiroh jako lék proti moru. Spojení autobusem a vlakem.
 

ZnojmoZnojmo