Mezoklimatická charakteristika

Mezoklimatické podmínky jsou ovlivněny tvarem a členitostí terénu a složením aktivního povrchu. Nejvýrazněji se uplatňuje hluboko zaříznuté údolí Dyje ( tzv. říční fenomén ) a jejích přítoků, kde dochází ke vzniku inverzních jevů, projevují se rozdíly mezi svahy s jižní resp. severní expozicí, rozdíly mezi klimatem lesních porostů a orných půd bez zastoupení vegetace apod. Tyto místní rozdíly spolu s dalšími ekologickými faktory mají vliv na velikou pestrost biotopů a druhovou diverzitu bioty.

Znalost rozsahu inverzních poloh má značný význam. Jezera studeného vzduchu ( inverzní polohy ) se vyznačují slabou výměnou vzduchu jak v horizontálním, tak ve vertikálním směru. V území NP se slabší inverze objevují nejčastěji v oblasti Vranova nad Dyjí, ale vyskytují se v celém údolním systému. V chladném období roku se pak mohou projevit mlhami tvořícími se pod horní hranou údolí.

NP jako celek je charakterizován převládajícím směrem proudění ze ZSZ kvadrantu ( 38 % ). Druhý význačný směr větru je JV ( 11 % ). V okolí Vranova bylo zjištěno nedostatečné až velmi slabé provětrávání.