Mrtvé dřevo

Mrtvé dřevo je termín obecně zažitý pro dřevo v různém stádiu rozkladu. Mrtvé stromy, ať už stojící či ležící, ať velké či malé, ať celistvé nebo značně prohnilé, mají v přírodě nezastupitelnou funkci. 


FOTO: Petr Lazárek / Správa Národního parku Podyjí

Důležitá je především schopnost mrtvého dřeva zadržovat vodu, poskytovat životní prostor řadě organismů, či zásobovat půdu živinami a postupně jí tak vracet, co z ní samo načerpalo.

I přes své označení oplývá mrtvé dřevo životem. Na bohaté nabídce různých forem mrtvého dřeva je závislé velké množství živočichů, zpravidla brouků, dnes již často velmi vzácných nebo dokonce kriticky ohrožených. Představuje místo k životu, úkryt a zdroj potravy rovněž pro plazy, obojživelníky, ptáky, netopýry a další savce. Je nezbytně důležité i pro další, méně nápadné organismy, jako jsou mechy, lišejníky a houby.

Ponecháním padlých kmenů, dutinových stromů nebo třeba starých pařezů v lese nebo na vřesovišti můžeme ve velké míře podpořit biologickou pestrost lokality. Všechny výše uvedené funkce takového dřeva jsou silně provázány a vedou k zásadním změnám celého ekosystému, se zřejmým konečným přínosem i pro člověka. Proto se i v Národním parku Podyjí můžete setkat s mnohem větším množstvím mrtvého dřeva na rozdíl od běžných hospodářských lesů v okolí.