Mýtní smrkový porost

Tento kurz je zaměřen na lesní porost, který byl založen za účelem finančního zisku z vyprodukovaného dřeva, tedy jako les hospodářský, ve kterém nenachází stromy vhodné podmínky pro svůj růst. Kurz by měl navazovat na kurz „Stará dubová pařezina”, ve kterém se žáci odbobnými aktivitami seznámili s lesem blízkým potenciálně přirozenému stavu, díky čemuž mohou dobře vnímat zásadní rozdíly mezi těmito dvěma typy lesa.

Místo realizace:

Časová dotace:

5 hodin v terénu

Personální zajištění:

Běžný pedagogický doprovod

Primární cílová skupina dle standartního ŠVP:

Žáci 7. tříd

Interdisciplinární vazby:

Přírodopis, zeměpis, fyzika

Hlavní cíl:

Komplexní rozvoj vnímání lesa, poukázání na existenci stanovištně nevhodného druhového složení lesa, který je diamentrálně odlišný od potenciálně přirozeně se vyskytujících druhů s přirozenou dynamikou, poukázání na problematiku těchto porostů v porovnání s přírodě blízkým lesem vhodným na toto stanoviště, rozvoj vnímání funkcí lesa odlišných od funkce hospodářské.

Vedlejší cíle:

Rozvoj schopností charakterizovat les, osvojení zacházení s laserovým metrem, sběr primárních dat, dodržení správného pracovního postupu, poznání místa. 

Výstupy:

Vyplněný pracovní list

Pomůcky:

Laserový metr, běžné psací potřeby

Materiály:

Teoretický východiska: