Návštěva ministra životního prostředí v Národním parku Podyjí (tisková zpráva MŽP a Správy NP Podyjí)

Ministr životního prostředí Ladislav Miko dnes (18.11.2009) navštívil Národní park Podyjí. Součástí programu dlouhodobě plánované návštěvy bylo setkání s pracovníky vedení Správy NP Podyjí, se kterými projednal aktuální pracovní úkoly, zejména oblasti strategického plánování, ale i aktuální péče o náš nejmenší národní park.

„Návštěvou národního parku Podyjí naplňuji a završuji slib navštívit během svého působení v roli ministra  životního prostředí všechny naše národní parky", říká ministr životního prostředí Ladislav Miko.

Návštěva ministraNávštěva ministra (z jednání v budově návštěvnického střediska Čížov)


Během své dnešní návštěvy se ministr Miko rovněž setkal s představiteli obcí ochranného pásma NP Podyjí, se kterými debatoval o problematice koexistence místních komunit s parkem. Jedním z problémů, které starosty v Podyjí momentálně tíží, je způsob  posuzování nových staveb z hlediska ochrany přírody a krajiny, které v současné době provádí Správa NP formou závazných stanovisek. Ministr Miko jako řešení, které bylo kladně ohodnoceno jak ze strany starostů obcí, tak ze strany Správy národního parku,  navrhl ustanovení skupiny architektů, kteří budou společně posuzovat stavby zasahující do krajinného rázu oblasti národního parku a jeho ochranného pásma. 

Mezi nejpalčivější problémy místních starostů pak patří nedostatek financí, spojený s vyššími investičními náklady na opatření ochrany přírody,  či životního prostředí obecně. Ministr proto poprvé prezentoval nový ekonomický nástroj v podobě uvažovaného programu na podporu rozvoje obcí národních parků, který bude nepochybně se zájmem využíván i v Podyjí. „Jedná se o specifický dotační program Státního fondu životního prostředí, který bude zřízen výhradně na podporu projektů v obcích, jejichž území se nachází v národním parku. Do konce listopadu ho ještě stihnu podepsat", posílá pozitivní zprávu všem starostům obcí na území národních parků ministr Miko.

Poznámka:
Základní údaje o NP Podyjí:
Park existuje od r.1991 na české straně, sídlo správy je ve Znojmě. Na rakouské straně se rozléhá NP Thayatal, který zde existuje od r. 2000, sídlo správy je v Hardeggu. NP Podyjí je nejmenší národní park na území ČR (cca 63km2). Jedná se o chráněné území v kategorii II. („národní parky") dle kategorizace IUCN, park je rovněž součástí soustavy chráněných území Natura 2000. Držitelem Evropského diplomu Rady Evropy je park od r.2000, zároveň je členem federace Europarc.
Stručná charakteristika území:
NP je ukázkou výjimečně zachovalého říčního údolí v bohatě zalesněné krajině na hranici s Rakouskem. Národní park Podyjí se vyznačuje mimořádnými scenériemi, tvořenými pestrou mozaikou skalních amfiteátrů a srázných stěn, meandry, rozsáhlými suťovými poli a těžko prostupnými stržemi, ale i nivními loukami podél Dyje a prosluněnými lesostepmi s pestrými koberci teplomilných rostlin. Pro území je charakteristická mimořádná rozmanitost vyskytujících se živočišných a rostlinných druhů a jejich vysoká koncentrace na relativně malé ploše. Významná druhová pestrost rostlin a živočichů je podmíněná polohou chráněného území na rozhraní dvou biogeografických soustav.
NP Podyjí má nejvyšší podíl přirozeného lesa (více než 30 %) ze všech národních parků ČR.