Návštěvní řád Národního parku Podyjí

1. Úvodní informace

Posláním Národního parku Podyjí (dále jen NP Podyjí) je kromě naplňování dlouhodobých cílů ochrany NP Podyjí rovněž využití tohoto území k přírodě šetřenému turistickému využití, a to způsoby, které nejsou v rozporu s dlouhodobými cíli ochrany NP Podyjí.

V tomto návštěvním řádu jsou zveřejněny podmínky omezení a výčet turistických a rekreačních činností, které jsou na území NP Podyjí zakázány nebo omezeny právními předpisy (např. zákonem o ochraně přírody a krajiny, zákonem o lesích, zákonem o myslivosti), opatřeními obecné povahy (např. stanovení klidových území) nebo rozhodnutími vydanými podle zákona o ochraně přírody a krajiny nebo podle jiných právních předpisů.

Vzhledem k tomu, že NP Podyjí sousedí s Národním parkem Thayatal, upozorňujeme touto cestou i na limity a pravidla vztahující se na návštěvníky tohoto území, která lze nalézt zde.

2. Základní pravidla na území NP Podyjí (platné limity pro všechny aktivity)

2a. Omezení stanovená zákonem č. 114/1992 sb. o ochraně přírody a krajiny (dále jen „ZOPK“)

Na území NP Podyjí je každý povinen (viz § 63 ZOPK a § 19 odst. 2 zákona  č. 289/1995 Sb, Lesní zákon):

při pohybu na cizích pozemcích včetně pohybu na pozemních komunikacích, stezkách a pěšinách, vyznačených cyklostezkách, odpočinkových místech a ve vyhlídkových altáncích mimo zastavěná území obcí dbát své osobní bezpečnosti nebo bezpečnosti osob svěřených a přizpůsobit své jednání stavu přírodního prostředí na těchto pozemcích a nebezpečím v přírodě obvyklým .

Na celém území NP Podyjí je zakázáno (viz § 16 odst. 1 ZOPK):

 • provádět ohňostroje nebo používat zábavní pyrotechniku,
 • létat v rozporu s podmínkami stanovenými v opatření obecné povahy
  vydaném podle jiného právního předpisu,
 • odstraňovat (odhazovat) odpadky a zakládat skládky,
 • rozšiřovat nepůvodní druhy rostlin a vypouštět živočichy.

Na území NP Podyjí mimo zastavěná území obcí a zastavitelné plochy obcí je zakázáno (viz § 16 odst. 2 ZOPK):

 • sbírat nerosty, rostliny nebo odchytávat živočichy
 • jezdit na kole nebo na koni mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená orgánem ochrany přírody,
 • vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená orgánem ochrany přírody,
 • provozovat horolezecké sporty,
 • splouvání vodních toků nebo jiné vodní sporty mimo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody,
 • tábořit a rozdělávat ohně,
 • pořádat nebo organizovat sportovní, turistické nebo jiné veřejné akce mimo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody,
 • vysévat nebo vysazovat rostliny mimo zahrady,
 • provozovat letadla způsobilá létat bez pilota nebo modely letadel. 

V klidovém území Národního parku Podyjí (dále jen klidové území NP) je zakázáno (viz § 17 ZOPK): 

 • pohybovat se mimo cesty nebo trasy vyhrazené orgánem ochrany přírody.

Klidové území NP je v terénu označeno na vstupních cestách tabulkami a po obvodu své hranice pruhovým značením

2b. Omezení stanovená zákonem č. 449 / 2001 Sb., O myslivosti

Je zakázáno (viz § 9 a § 10 zákona o myslivosti):

 • plašit zvěř jakýmkoliv způsobem,
 • rušit zvěř při hnízdění a kladení mláďat,
 • poškozovat nebo ničit slaniska, napajedla, zařízení pro přikrmování, pozorování a lov zvěře a další myslivecká zařízení,
 • nechat volně pobíhat domácí zvířata mimo vliv svého majitele. 

2c. Omezení stanovená zákonem č. 289 / 1995 Sb., lesní zákon

Každý, kdo vstupuje do lesa, je povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka, popřípadě nájemce lesa a jeho zaměstnanců (viz § 19 lesního zákona).

V lesích je zakázáno (viz § 20 lesního zákona):

 • rušit klid a ticho,
 • jezdit na lyžích nebo na saních mimo lesní cesty a vyznačené trasy,
 • kouřit,
 • odhazovat hořící nebo doutnající předměty,
 • znečišťovat les odpady a odpadky,
 • sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les,
 • vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu,
 • vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví.

3. Výčet aktivit a na ně vázaných limitů a omezení

3a. Pěší turistika

 • V klidovém území NP se pěší mohou pohybovat pouze po značených pěších, cyklistických nebo jezdeckých trasách. Mimo ně je pohyb zakázán.
 • Mimo klidové území NP se pěší mohou pohybovat bez omezení. Při tom však nesmí dojít k poškození pozemků nebo porostů na nich.
 • Pěší trasy jsou vyznačeny tradičním pásovým značením 100×100 mm. Značka je tvořena vodorovným barevným pásem v červené, modré, zelené nebo žluté barvě, nad nímž i pod nímž je bílý pás. 

3b. Cyklistika

 • Cyklisté se mohou na celém území národního parku pohybovat pouze po značených cyklistických trasách a dále po silnicích Horní Břečkov – Čížov a Konice – Popice. Jízda na kole mimo tyto silnice a vyhrazené cyklistické trasy je zakázána.
 • Cyklistické trasy jsou vyznačeny pásovým značením 140×140 mm. Značka je tvořena vodorovným barevným pásem v červené, modré, zelené nebo bílé barvě, nad nímž i pod nímž je žlutý pás.

3c. Jízda na koni

 • Jezdci na koních se mohou na celém území národního parku pohybovat pouze po vyhrazených jezdeckých trasách. Jízda na koni mimo vyznačené jezdecké trasy je zakázána.
 • Jezdecké trasy jsou vyznačeny bílým čtvercem 100×100 mm, v jehož středu je barevný kruh o průměru 6 cm v barvě červené, modré, zelené nebo žluté. 

3d. Táboření

 • Táboření a rozdělávání ohňů je na celém území národního parku zakázáno.

3e. Běh na lyžích

 • V klidovém území se běžkaři mohou pohybovat pouze po vyhrazených pěších, cyklistických a jezdeckých trasách. Mimo vyznačené trasy je pohyb na lyžích zakázán.
 • Mimo klidové území národního parku se mohou pohybovat i po neznačených lesních cestách.
 • Na nelesních pozemcích se mohou pohybovat i mimo cesty.

3f. Splouvání vodních toků a jiné vodní sporty

 • Splouvání vodních toků a jiné vodní sporty jsou na celém území národního parku zakázány.
 • Jízda na nemotorových loďkách je povolena pouze na vyhrazených místech. 
 • Vstup do řeky je povolen pouze na vyhrazených místech
 • Koupání ve vodních tocích a vodních nádržích je povoleno jen na vyhrazených místech.

3g. Horolezectví

 • Horolezectví je na celém území národního parku zakázáno.

3h. Vjezd a parkování motorových vozidel

 • Vjíždět a parkovat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a vyhrazené odstavné plochy je zakázáno.
 • Parkování motorových vozidel je povolené na vyhrazených odstavných plochách za stanovených podmínek.

3i. Létání

 • Provozovat letadla způsobilá létat bez pilota, modely letadel nebo drony je na celém území národního parku zakázáno.
 • Vzlety a přistání sportovních létajících zařízení v národním parku jsou zakázány (viz § 84d odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví)

3j. Sběr přírodnin, lesních plodin a léčivých bylin

Na území NP mimo zastavěná území obcí a zastavitelné plochy obcí je zakázáno:

 • sbírat nerosty, horniny a jiné přírodniny,
 • rušit, odchytávat, poškozovat a usmrcovat volně žijící živočichy,
 • sbírat rostliny, léčivé byliny, lesní plodiny včetně hub, s výjimkou práva obecného užívání lesů, např. sběr lesních plodů pro vlastní potřebu (viz § 19 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon),

3k. Pohyb domácích zvířat

 • Na území NPP je zakázáno nechat volně pobíhat domácí zvířata. Nejsou-li pod absolutní kontrolou majitele, musí být vedena na vodítku.
 • Psi nesmí rušit nebo pronásledovat volně žijící živočichy.

4. Základní informace o stráži přírody

Stráž přírody je oprávněna:

 • zjišťovat totožnost osob,
 • projednat příkazem přestupek na místě,
 • vstupovat na cizí pozemky,
 • zadržet osobu a předat ji Policii ČR,
 • požadovat pomoc nebo součinnost Policie ČR,
 • pozastavit rušivou činnost (v případě bezprostředního ohrožení zájmů ochrany přírody),
 • zastavovat motorová i nemotorová vozidla a lodě.

Stráž přírody je povinna:

 • prokazovat se průkazem stráže přírody a nosit služební odznak
 • dohlížet na dodržování povinností spojených s kontrolou dodržování předpisů o ochraně přírody a krajiny.

5. Využití národního parku k osvětové a výchovné činnosti

Informace o území NP jsou k dispozici:

 • v sídle Správy NP ve Znojmě,
 • v Návštěvnickém středisku v Čížově,
 • v sezónních informačních bodech na zámku Vranov nad Dyjí a v celnici Čížov,
 • na webových stránkách NPP,
 • u jednotlivých členů stráže přírody a dalších pracovníků Správy NP.

K výchově a vzdělávání v terénu slouží terénní informační systém a naučná dendrologická stezka u Popic.

Zveřejněno ke dni 1. 6. 2020, aktualizováno 9. 3. 2022


Vyhrazená místa pro jízdu na loďkách:
Místa zatím nejsou vyhrazena. Připravujeme je v zastavěných územích Vranova nad Dyjí a Hardeggu

Vyhrazená místa pro koupání ve vodních tocích a vodních nádržích.
Místa zatím nejsou vyhrazena. Připravujeme je v Čížovském rybníku.

Vyhrazená místa pro parkování s motorovými vozidly a obytnými přívěsy.
Místa zatím nejsou vyhrazena. Vyhrazení připravujeme. Informace o parkování v regionu národního parku naleznete zde.

Označení klidového území

200601-ku-600.jpg

Průkaz stráže přírody

Image

Odznak Stráže přírody

Image