O projektu

 

Hlavní náplní projektu Příručka je realizace kurzů terénní výuky zaměřené na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu v oblasti Národního parku Podyjí a jeho přilehlého okolí. Cílovou skupinou jsou žáci druhého stupně základních škol, pro něž byly v hlavním realizačním období kurzy sestaveny. Těžiště žákovských aktivit spočívá v získávání poznatků na základě vlastního zkoumání v terénu a práce v reálném prostředí. Vytvořené materiály jsou výsledkem spolupráce týmu učitelů s odborníky, jimiž jsou zaměstnanci Správy Národního parku Podyjí a Jihomoravského muzea ve Znojmě, a jsou koncipovány tak, aby byly využitelné i po uplynutí hlavního období řešení projektu a přenositelné i na školy, které se do projektu jako takového nezapojily. Projekt je z hlavní části financován Státním fondem životního prostředí, kofinancování zajišťuje Správa NP Podyjí.

Z pohledu žáků je cílem projektu posílení pozitivního vztahu k životnímu prostředí a jeho vnímání, získání širšího okruhu znalostí o NP Podyjí v kontextu důležitosti ochrany životního prostředí na základě vlastní řízené aktivity převážně přímo v prostředí NP Podyjí. Výsledkem je pak získání a pevné ukotvení komplexních znalostí o NP Podyjí, uvědomění si jeho biologické cennosti a nutnosti jeho ochrany a vybudování pozitivního vztahu k životnímu prostředí včetně uvědomění nutnosti péče o něj.

Z pohledu tvůrců je výsledkem nově vytvořený komplexní soubor didaktických materiálů jako podkladů pro žákovské aktivity převážně badatelského terénního charakteru, které budou kombinovatelné do ucelených terénních kurzů, jejich veřejné sdílení prostřednictvím webových stránek tak, aby mohly být využity a zrealizovány i mimo řešitelský tým a čas vymezený dobou trvání projektu a bezprostřední udržitelnosti.