Okolí Čížova čekají změny. Přibudou cesty i protierozní opatření

Bahno z okolních polí na zahradách a cestách při přívalových deštích by v Čížově brzy mělo být minulostí. V okolí obce přibude řada protierozních opatření. Vyplývá to z nové komplexní pozemkové úpravy, na které se dohodla obec, Správa Národního parku Podyjí a vlastníci či nájemci pozemků v okolí vesnice. Naplánovány jsou i nové veřejně přístupné cesty nebo lemy křovinatých trávníků na hranici polí a lesů. Chránit budou zemědělce před rozrůstajícími se stromy i les před splachy hlíny i používanými chemikáliemi. Po Hnanicích je Čížov druhou obcí v oblasti národního parku, kde se plán na úpravu okolní krajiny podařilo domluvit.

Image

V okolí Čížova vznikne relativně hustá síť cest a pěšin. Správa parku tak bude moci realizovat svůj záměr vytvořit malý turistický okruh kolem obce. Kromě místních jej budou moci využít méně zdatní turisté, senioři nebo rodiny s dětmi. Uvítají ho i učitelé škol, jejichž žáci přijíždějí na výukové programy návštěvnického střediska národního parku. Plánovaný okruh povede z velké části otevřenou krajinou. Umožňuje tak nádherné výhledy do okolí a seznámení se strukturou krajiny, která je nejen zemědělsky využívaná, ale zároveň esteticky i přírodovědně cenná.

Nejdůležitějším úkolem komplexní pozemkové úpravy je však zlepšení vodního režimu a ochrana krajiny proti erozi.  To se samozřejmě dotkne i Čížova. Správci parku zatravní několik ploch, například část pole pod návštěvnickým střediskem nebo pás na terase nad požární nádrží, kde v minulosti docházelo k velkým splachům orné půdy. Na stráni Větrníku zase Pozemkový úřad vytvoří celkem pět zatravněných protierozních pásů.

Násep cesty vedoucí úpatím kopce na severozápad k Ledovým slujím dříve sváděl přívalovou vodu z Větrníku směrem do obce, kde způsobovala nepříjemné záplavy. Nyní bude část náspu odstraněna a přes cestu vytvořen brod, který svede vodu jižním směrem do přirozené odtokové dráhy ke Starému rybníku.

Hlavním důvodem, proč se komplexní pozemkové úpravy provádějí, je snaha zjednodušit uspořádání pozemků v daném katastrálním území a tím i jejich využívání. Obrazně řečeno, je v průběhu komplexní pozemkové úpravy veškerá půda sesypána do jednoho celku a poté znovu rozparcelována tak, aby žádný vlastník nebyl poškozen. Ctí se přitom jak veřejné zájmy - ochrana půdy, ochrana přírody, protipovodňová ochrana, přístup do krajiny, tak zájmy vlastníků a obhospodařovatelů půdy.

V katastru Čížova se podařilo dosáhnout dohody všech zúčastněných subjektů relativně rychle - už po dvou letech jednání. Od příštího roku tedy mohou být naplánované změny realizovány.

Lenka Reiterová, vedoucí odboru ochrany přírody a krajiny Správy Národního parku Podyjí