Pastva

Pastva jako nástroj péče o některé nelesní biotopy probíhá v NP Podyjí na několika lokalitách o celkové ploše asi 130 ha. Konkrétně se jedná o Kraví horu (22,6 ha), vřesoviště u Popic (34,37 ha), Havranické vřesoviště (46,95 ha) a Mašovickou střelnici (28,33 ha). Na každé z těchto lokalit se pohybuje stádo ovcí, na Kraví hoře je smíšené stádo ovcí a koz, v letech 2007 a 2008 proběhla navíc na Havranickém vřesovišti pastva dvou jedinců krav.  I když výsledky byly povzbudivé, kvůli organizačním obtížím bylo od kravské pastvy upuštěno.

Vřesoviště u Hnánic

Pastva historicky probíhala na suchých, chudých lokalitách, jako je např. vřesoviště

 

 

 

 

 

 

 Pastva je provozována jako tzv. kontinuální, tzn. že zvířata se nepřetržitě pasou na dané ploše během celé pastevní sezóny (duben-říjen) bez použití oplůtků. Pouze na Mašovické střelnici se ovce pasou v oplůtcích, které jsou po spasení přemísťovány na další plochy. Zatížení pastviny na pastvinách v NP Podyjí má hodnotu 2 ovce/1 ha. Za provedení pastvy zodpovídají pastevci najatí k tomuto účelu Správou NP Podyjí. Náklady na pastvu jsou placeny z Programu péče o krajinu.


Cílem pastvy je dosáhnout různě strukturovaného porostu vegetace na pastvině. Cílem není homogenní pastvina s rovnoměrně zkousávanou vegetací. V pastvině mohou být přítomna rovněž silně spasená a sešlapávaná místa s obnaženým půdním povrchem, velmi pozitivní je i zkousávání dřevin a zejména zamezení jejich sukcese.