Podle čeho rozhoduje správní orgán povolování kácení dřevin?

Správní orgán přihlíží k těmto skutečnostem:
-          zda není dřevina chráněna jako památný strom nebo zvláště chráněný druh rostliny,
-          zda není dřevina součástí významného krajinného prvku,
-          zda by mohlo kácením dojít k závažnému nebo nevratnému poškozování evropsky významné lokality ani ptačí oblasti,
-          jaký je funkční význam dřeviny: Jaký je ekologický význam dřeviny? (biotop významných druhů živočichů aj.). Jak velká ekologická újma vznikne pokácením? (roste dřevina osamoceně, nebo je součástí většího porostu?),
-          jaký je estetický význam dřeviny,
-          závažnost důvodu kácení (příklady závažných důvodů ke kácení: ohrožování okolí (bezprostřední riziko pádu stromu), špatný zdravotní stav stromu, umístění nové stavby, poškozování stavby kořeny, nadměrné zastínění domu aj.),
-          doba kácení: kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu (15. říjen až 31. březen).