Sídla

Popis: V ochranném pásmu NP Podyjí se nachází 10 drobných obcí, ve vlastním parku pak jen jedna obec (Čížov). I když hlavní funkcí sídel je vytváření vhodných podmínek pro život člověka, je zde místo i pro živou přírodu. K cenným částem obcí Podyjí patří staré stromy, travnaté plochy, ruderály nebo vodní nádrže. Úkryt pro některé živočichy představují dále staré sklepy, půdy, kostelní věže, opuštěná stavení či pustá místa.

 

KoniceKonice

 

 

Popická kaplePopická kaple

 

Flóra: Z ruderálních druhů najdeme celou řadu rostlin, zejména z čeledi hvězdnicovitých (Asteraceae), např. lopuch plstnatý (Arctium tomentosum), ostropes trubil (Onopordum acanthium), dále z čeledi brukvovitých (Brassicaceae) např. úhorník mnohodílný (Descurainia sophia), hořčice polní (Sinapis arvensis) a z čeledi merlíkovitých (Chenopodiaceae). Také zde roste známá kopřiva dvoudomá (Urtica dioica). Kamenné zídky osídlily některé kapradiny, např. sleziník routička (Asplenium ruta-muraria). Na sešlapávaných místech návsí, dvorků či na cestách roste rdesno ptačí (Polygonum aviculare agg.), průtržník lysý (Herniaria glabra), mochna husí (P. anserina). Z mechů najdeme na zdech děrkavku poduškovitou (Grimmia pulvinata), kroucenec zední (Tortula muralis), na zemi i střechách rohozub nachový (Ceratodon purpureus), rourkatec obecný (Syntrichia ruralis), prutník stříbřitý (Bryum argenteum) aj.

pilát lékařskýpilát lékařský

 
   

Fauna: Také přímo v lidských sídlech a jejich nejbližším okolí najdeme celou řadu zajímavých druhů živočichů, kteří zde hledají úkryty či zdroje potravy. Podzemní prostory v podobě sklepů nebo podzemních chodeb poskytují v zimě útočiště netopýrům. Mezi nejčastější druhy nacházené ve sklepích v NP patří netopýr černý (Barbastella barbastellus), netopýr vodní (Myotis daubentoni) nebo vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros). Na střechách budov pak nacházíme letní kolonie netopýrů, jako jsou netopýr brvitý (Myotis emarginatus) nebo vrápenec malý. V zahradách a někdy i přímo na domech hnízdí některé druhy ptáků. I v menších obcích, jako jsou Hnanice nebo Havraníky, hnízdí rorýs obecný (Apus apus), zcela běžnými druhy jsou vlaštovka obecná (Hirundo rustica) a jiřička obecná (Delichon urbica). Zajímavým druhem osidlujícím některé stavby na výslunných stráních je velká stonožka strašník dalmatský (Scutigera coleoptrata).

  strašník dalmatský

strašník dalmatský

vlaštovka obecnávlaštovka obecná