Stavební činnost

Na základě ustanovení § 37 a § 44 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je na území Národního parku  Podyjí nebo jeho ochranného pásma pro umisťování povolování nebo provádění staveb, změně způsobů využití pozemkům, terénním úpravám, změnám vodního režimu pozemků nebo k nakládání s vodami a ke změnám druhů pozemků vyžadován předchozí souhlas orgánu ochrany přírody. Pro takovou činnost je proto nutné, aby investor požádal Správu Národního parku Podyjí o vydání souhlasu. Tento souhlas je nezbytný i v případě, že pro takovou činnost nevydává stavební úřad žádné rozhodnutí.

 

Pro žádost o vydání závazného stanoviska je možné také využít vzory žádostí (viz níže), kde jsou uvedeny i potřebné přílohy pro posouzení stavební činnosti. Žádost je posuzována Správou NP Podyjí z hlediska vlivů zamýšlené stavby na krajinný ráz a na přírodní prostředí. Závazné stanovisko Správy NP je nezbytným podkladem pro rozhodování příslušného stavebního úřadu.

Závazné stanovisko není rozhodnutím, a proto se proti němu nelze odvolat. Případné odvolání je možno podat až proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, které bylo vydáno na základě obsahu závazného stanoviska

   
Formuláře ke stažení:
Druh stavební činnosti: novostavba, přístavba, střešní nádstavba, půdní vestavba, celková rekonstrukce stávající stavby.
Nepodnikatelské subjekty: Žádost A1 Žádost A1 (24,50 KB)
Podnikatelské subjekty: Zádost B1 Zádost B1 (25,50 KB)
 

Druh stavební činnosti: oplocení, opěrné zídky, přípojky ing. sítí, kůlny a přístřešky, venkovní bazény, pergoly, jímky, studně, altány, skleníky, výměna střešní krytiny, oprava fasády, výměna oken, dveří a vrat, demolice staveb, terénní úpravy, změny kultur (druhů) pozemků, vodohospodářské úpravy

Nepodnikatelské subjekty: Žádost A2 Žádost A2 (32,50 KB)
Podnikatelské subjekty: Žádost B2 Žádost B2 (25,50 KB)

Základním dokumentem, který slouží jako metodický materiál při posuzování vlivu staveb na krajinný ráz, je studie Vyhodnocení krajinného rázu národního parku Podyjí a jeho ochranného pásma (dokument byl aktualizován v roce 2016). V něm jsou zpracovány návrhy podmínek ochrany krajinného rázu včetně urbanistických a stavebních regulativů. Vyhodnocení krajinného rázu národního parku Podyjí a jeho ochranného pásma (textová část)  Vyhodnocení krajinného rázu (text) (3,62 MB). V druhé části jsou podrobně zpracovány charakteristiky sídel a jejich částíVyhodnocení krajinného rázu (charakteristika sídel) Vyhodnocení krajinného rázu (charakteristika sídel) (31,28 MB). Součástí dokumentu je i mapová příloha Vyhodnocení krajinného rázu (mapová příloha) Vyhodnocení krajinného rázu (mapová příloha) (1,32 MB).
 
Tento dokument vychází z Architektonického řádu NP Podyjí: