Doubravy

Popis: Různé typy doubrav jsou převládajícím lesním společenstvem východní třetiny území. Dle charakteru podloží a reliéfu zde najdeme širokou škálu acidofilních a teplomilných typů. Většinou se jedná o nízké lesy neboli pařeziny. Pařezení (tzn. ponechávání dubových pařezů k regeneraci) a dlouhodobá pastva až do konce 19. století přispěly k silnému rozvolnění doubrav, které si dodnes zachovávají charakter světlého lesa s množstvím světlin a otevřených ploch. Porosty na prudkých svazích jsou silně zakrslé a připomínají spíše lesostep. Na skalnatých svazích se uplatňuje více borovice lesní tvořící ostrůvky reliktních borů; na hranách údolí pak najdeme plochy primárního bezlesí. Doubravy NP Podyjí jsou unikátní výskytem všech našich druhů dubu, včetně vzácných druhů, jako jsou dub cer, jadranský, pýřitý a uherský; převládají duby z okruhu dubu zimního. Místy v nich roste i jalovec obecný. Doubravy, zejména teplomilné typy, jsou zcela mimořádně bohaté na nejrůznější druhy rostlin a hmyzu a patří tak k tomu nejcennějšímu, co může NP Podyjí nabídnout.

 

 

teplomilná doubrava s třemdavamiteplomilná doubrava s třemdavami

 

 

kyselá doubravakyselá doubrava

 

Flóra: Vzhledem ke střídání a místy i prolínání typů doubrav je flóra těchto biotopů skutečně bohatá. Na vápnitých substrátech najdeme kromě jmenovaných druhů dubu i ohrožený dřín obecný (Cornus mas), nebo jeřáb břek (Sorbus torminalis). Bylinné patro zastupují ostřice Micheliova (C. michelii), kamejka modronachová (Lithospermum purpurocaeruleum), zvláště chráněné druhy jako lýkovec vonný (Daphne cneorum), volovec vrbolistý (Buphthalmum salicifolium), oměj jedhoj (Aconitum anthora) nebo třemdava bílá (Dictamnus albus). V acidofilních doubravách se setkáme s kručinkou chlupatou (Genista pilosa), kostřavou ovčí (Festuca ovina), metličkou křivolakou (Avenella flexuosa), černýšem lučním (Melampyrum pratense) a s často dominující lipnicí hajní (Poa nemoralis). V mechovém patře se vyskytuje zejména ploník chluponosný (Polytrichum piliferum), rokyt cypřišovitý (Hypnum cupressiforme) a dutohlávky (Cladonia spp.). Z hub je např. častý na dubech parazitující jedlý pstřeň dubový (Fistulina hepatica).

Třemdava bílátřemdava bílá

 

hřib dubovýhřib dubový

 
 

Fauna: Tyto druhově nejbohatší lesní porosty NP Podyjí vynikají velkým množstvím zejména bezobratlých živočichů. Zejména světlejší teplomilné doubravy hostí nejbohatší společenstva bezobratlých i obratlovců. Z druhů vázaných přímo na duby patří mezi nejzajímavější některé druhy brouků, jako jsou roháč obecný (Lucanus cervus), tesařík obrovský (Cerambyx cerdo), tesařík broskvoňový (Purpuricenus kaehleri) nebo krytonosec Gasterocercus depressirostris. Početně zastoupeni jsou také motýli, poměrně běžný je ostruháček dubový (Neozephirus quercus), hřbetozubec Milhauserův (Harpyia milhauseri) nebo stužkonoska úskopásná (Catocala promissa). Z ptáků jsou hojné druhy strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) a lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) a ve východní části NP také dudek chocholatý (Upupa epops). Plazi jsou zastoupeni dvěma významnými druhy - ještěrkou zelenou (Lacerta viridis) a užovkou stromovou (Zamenis lomgissimus).

ostruháček dubový

ostruháček dubový se obvykle skrývá v korunách dubů. Křídla samičky jsou zdobena modrými zrcátky.