Thayensia 15 / 2018

Mléč bahenní (Sonchus palustris) na Znojemsku Sonchus palustris in the Znojmo District (south-western Moravia, Czech Republic) Pavel D ř e v o j a n Mléč bahenní (Sonchus palustris) na Znojemsku / Sonchus palustris in the Znojmo District (south-western Moravia, Czech Republic), Pavel Dřevojan (2,27 MB)

cévnaté rostliny národních parků Podyjí a Thayatal (1982–2018) Vascular Plants of Podyjí/Thayata l Nationa l Parks (1982–2018) Radomír N ě m e c 1, 2, Vít G r u l i c h 3, Petr F i l i p p o v 4, Lenka R e i t e r o v á 5 & Zdeněk M u s i l 6 Cévnaté rostliny národních parků Podyjí a Thayatal (1982–2018) / Vascular Plants of Podyjí/Thayatal National Parks (1982–2018), Radomír Němec, Vít Grulich, Petr Filippov, Lenka Reiterová & Zdeněk Musil (758,33 KB)

Výsledky faunistického průzkumu pavouků a sekáčů na vybraných lokalitách na území NP Podyjí v roce 2017 The results of the faunistic research of spiders and harvestmen of selected sites in Podyjí National Park in 2017 Tomáš K r e j č í Výsledky faunistického průzkumu pavouků a sekáčů na vybraných lokalitách na území NP Podyjí v roce 2017 / The results of the faunistic research of spiders and harvestmen of selected sites in Podyjí National Park in 2017, Tomáš Krejčí (1,54 MB)

Lovčík mokřadní Dolomedes plantarius (CLERCK, 1757) (Ar aneae: Pisauridae) v p ovodí řeky Dyje FEN RAFT SPIDER Dolomedes plantarius (CLERCK, 1757) (Araneae: PISAURIDAE) in the dyje river basin Ondřej M a c h a č 1, Zdeněk M a č á t 1, 2, Aleš J e l í n e k 3 & Antonín R e i t e r 4 Lovčík mokřadní Dolomedes plantarius (CLERCK, 1757) (Araneae: Pisauridae) v povodí řeky Dyje / FEN RAFT SPIDER Dolomedes plantarius (CLERCK, 1757) Araneae: PISAURIDAE) in the Dyje river basin, Ondřej Machač, Zdeněk Mačát, Aleš Jelínek & Antonín Reiter (3,36 MB

Nové nálezy brouků (Coleoptera) v městském parku ve Zn ojmě New records of beetles (Coleoptera) in the Municipal park of Znojmo Robert S t e j s k a l Nové nálezy brouků (Coleoptera) v městském parku ve Znojmě / New records of beetles (Coleoptera) in the Municipal park of Znojmo, Robert Stejskal (4,32 MB)

Pestrokrovečníkovití (Coleoptera: Cleridae) Znojemska s poznámkami k jejich rozšíření, biologii a ochraně Checkered Beetles (Coleoptera: Cleridae) of Znojmo district with notes on their distribution, biology and protection Martin Š k o r p í k Pestrokrovečníkovití (Coleoptera: Cleridae) Znojemska s poznámkami k jejich rozšíření, biologii a ochraně / Checkered Beetles (Coleoptera: Cleridae) of Znojmo district with notes on their distribution, biology and protection, Martin Škorpík (6,01 MB)

Chrostíci (insecta, Trichoptera) Národních parků Podyjí/Thayatal a vybraných lokalit Znojemska Caddisflies (insecta, Trichoptera) of Podyjí/Thayatal National Parks and the Znojmo district (Czech republic, Austria) Petr K o m z á k 1 & Pavel C h v o j k a 2 Chrostíci (insecta, Trichoptera) Národních parků Podyjí/Thayatal a vybraných lokalit Znojemska / Caddisflies (insecta, Trichoptera) of Podyjí/Thayatal National Parks and the Znojmo district (Czech republic, Austria) Petr Komzák & Pavel Chvojka (4,28 MB)

Vila v ulici Na Vyhlídce 1581/5 ve Znojmě v širším uličním, historickém městském a krajinářském kontextu The Villa at Na Vyhlídce Street 1581/5 in Znojmo in a wider street, histo rical, urbanistic and landscape context Vila v ulici Na Vyhlídce 1581/5 ve Znojmě v širším uličním, historickém městském a krajinářském kontextu / The Villa at Na Vyhlídce Street 1581/5 in Znojmo in a wider street, historical, urbanistic and landscape context (1,92 MB)

PRVNÍ nález DIACHRYSIA ZOSIMI (HÜBNER , 1822) (lepidoptera: NO CTUIDAE ) na znojemsku FIRST Record of DIACHRYSIA ZOSIMI (HÜBNeR, 1822) (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) in the znojmo district Petr D í t ě První nález DIACHRYSIA ZOSIMI (HÜBNER , 1822) (Lepidoptera: NOCTUIDAE) na Znojemsku / First Record of DIACHRYSIA ZOSIMI (HÜBNER, 1822) (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) in the Znojmo district Petr Dítě (1,38 MB)

Nález roupce Molobratia teutonus (Linnaeus, 1767) (Diptera: Asilidae) v Národním parku Podyjí Record of Molobratia teutonus (Linnaeus, 1767) (Diptera: Asilidae) in Podyjí National Par k Jaroslav B o s á k Nález roupce Molobratia teutonus (Linnaeus, 1767) (Diptera: Asilidae) v Národním parku Podyjí / Record of Molobratia teutonus (Linnaeus, 1767) (Diptera: Asilidae) in Podyjí National Park, Jaroslav Bosák (1,43 MB)