MŽP a Správa Národního parku Podyji informovaly obce a odborníky o připravované novela zákona

/PREZENTACE KE STAŽENÍ/ Více informací o připravované novele zákona o ochraně přírody mohli získat zástupci obcí a odborníci na informativním semináři, který se na konci července konal v Podyjí. O novele diskutovali se zástupci ministerstva i vedení Správy parku. K novele zákona se pak členové Rady Národního parku mohli vyjádřit formou připomínek.


Diskuze k novele se uskutečnila i v Podyjí. Na snímku náměstek ministra Vladimír Dolejský diskutuje s radním Jiřím Zahrádkou.

Ministerstvo životního prostředí návrh novely zákona vytvářelo v rámci expertní pracovní skupiny v široké shodě a spolupráci se všemi zainteresovanými správami národních parků, jejímiž členy byli i všichni ředitelé správ národních parků.

Veřejnosti jej v následující tiskové zprávě prezentovalo 22. července:

Praha, 22. července – Ministr Brabec dnes představil návrh novely zákona o ochraně přírody a krajiny. Ten výrazně zjednoduší a zpřehlední legislativu našich národních parků, otevře je šetrnému turismu a posílí roli obcí v rozhodovacím procesu, například o zonaci parků, o regulaci vstupu do nich či možnostech rozvoje a turismu na území parků. Ministerstvo aktuálně sbírá názory a připomínky obcí, krajů i vědců a neziskových organizací na novelu, která tak zásadně mění zákon, který vznikl před více než 20 lety. Do vlády půjde novela v září.

„Z mého pohledu je novela ministerstva životního prostředí revoluční. Zohledňuje dosavadní praxi fungování národních parků u nás i dnešní moderní přístupy ve světě. Zásadně zjednodušuje legislativu, k čemuž jsme se zavázali v koaliční smlouvě. Klidová území zajistí dosavadní ochranu přírody v chráněných územích, turistům se parky otevřou k šetrnému turismu a role obcí v rozhodovacích procesech o území parku budou zásadně posíleny“, uvedl dnes ministr Brabec.

Novela zákona o ochraně přírody a krajiny se týká výhradně problematiky národních parků. Většina našich národních parků byla doposud vyhlášena nařízením vlády, jeden z nich zákonem (NP České Švýcarsko). Novela zákona znovu vyhlásí všechny existující parky tímto zákonem. V budoucnu by se tak mělo stát i u těch nových. Pro všechny národní parky tak bude platit jeden zákon a veškerá legislativa NP se tím zjednoduší.

Posílená role obcí v rozhodovacích procesech

Novým nástrojem pro rozhodování o různých činnostech, zásadách péče či zónách v národním parku se stane tzv. opatření obecné povahy. Jedná se o správní akt ukotvený v našem správním řádu. V současnosti se používá např. při vydávání územních plánů či pro stanovení záplavových území. „Je to nástroj, který zásadně umožní obcím vstupování do rozhodovacího procesu o území národního parku. Konečná podoba opatření obecné povahy je totiž výsledkem dohody všech zúčastněných. Každé takové nařízení musí být řádně odůvodněno a připomínky musí být vypořádány dohodou. Současná právní úprava schvalování dokumentů takovou dohodu neumožňuje. Věřím, že obce takovou možnost rozhodování uvítají,“ říká ministr Brabec.

Jednotné ochranné podmínky

Pro každý park budou platit jednotné základní ochranné podmínky (zákazy činností), které jsou nově rozděleny na zákazy na celém území NP a zákazy mimo zastavěná území obcí. Nově už bude možné v obci například rozdělat oheň nebo vjet mimo silnice a komunikace. Přibude ale i několik nových zákazů, např. provádění ohňostrojů a používání zábavní pyrotechniky na území národního parku. Jednotlivá přírodní specifika parků pak budou reflektovat bližší ochranné podmínky, které jsou jiné pro každý NP a které jsou součástí příloh zákona. „Z vyššího počtu ochranných podmínek na území parku oproti zákazům v obcích je zřejmé, kde ministerstvo klade důraz na ochranu přírody a kde se snaží život a rozvoj v obcích maximálně usnadnit,“ vysvětluje náměstek ministra Vladimír František Mana.

Nově nastavená zonace

Novela zákona ruší dosavadní I. až IV. zónu, které v současné době plošně regulují vstup do parku v souvislosti s managementem lesů a ochrany přírody v jednotlivých zónách. Takový přístup dává větší prostor k různým výkladům a interpretacím zákona. Plošný zákaz vstupu mimo vyznačené cesty v I. zóně národního parku se zruší a pro regulaci vstupu mimo vyznačené cesty v parku budou sloužit tzv. klidová území. To budou jednotlivá menší území v parku, kde bude vstup regulovaný v závislosti na určité části ročního období, a to kvůli výskytu druhů, které jsou citlivé na větší počet návštěvníků.

Klidová území stanoví MŽP prostřednictvím opatření obecné povahy. Zóny budou nově členěny na přírodní, přírodě blízkou, zónu trvalé péče o přírodu a zónu kulturní krajiny. V souvislosti se změnou funkce zón se zruší poplatky spojené s výjimkami za vjezd do parku. Ubude tak značné množství administrativy jak pro správu NP, tak pro obce. Zonaci bude schvalovat ministerstvo prostřednictvím opatření obecné povahy.

Koncepční zásady péče

Dřívější Plán péče bude mít nově ryze odborný charakter. Dokument „Zásady péče“ bude odborným a koncepčním dokumentem správy národního parku a bude řešit péči o ekosystémy na území národního parku v souvislosti s dlouhodobými cíli NP. Platný bude pro období 15 až 20 let a schvalovat ho bude ministerstvo prostřednictvím opatření obecné povahy.

Jednodušší návštěvní řád

Návštěvní řád bude mít nově pouze informativní funkci. Bude sloužit návštěvníkům, kteří se v něm dočtou o všech pravidlech vstupu do národního parku. Nebude po ně již nutné znát různá nařízení tak jako doposud, ale všechny informace získají z návštěvního řádu. „Návštěvní řád už také nebude mít regulační charakter. Nebude tedy docházet k situacím, kdy není možné např. zahájit sezónu splouvání, protože návštěvní řád nebyl schválen příslušnými zákonnými postupy. Je to další zjednodušení, které usnadní život turistům i starostům,“ dodává náměstek Mana.

Kontakt pro více informací:

Mgr. Petra Roubíčková
Tisková mluvčí Ministerstva životního prostředí
Tel.: 267 122 396
E-mail: tiskove@mzp_cz