Typy porostů


V souladu s koncepcí péče o les byly v rámci venkovního šetření při obnově LHP (rok 2002) zařazeny  všechny porostní skupiny do 4 typů porostů podle následujících charakteristik:

Typ porostu cílový  - lesní porosty s potenciální přirozenou dřevinnou skladbou nebo skladbou blízkou, s ojedinělým výskytem stanovištně nebo geograficky nepůvodních dřevin (jehličnany  do 5%, v zóně s trvalým managementem do 10%), s plně nebo částečně vyvinutou prostorovou a věkovou strukturou.

 

   
Typ porostu přechodný -lesní porosty s podstatným zastoupením cílových dřevin dle modelů potenciální přirozené vegetace, avšak s příměsí stanovištně nepůvodních dřevin, případně se zcela nevhodným poměrem cílových dřevin. Zastoupení jehličnanů nejvýše do 60 %. Porostní struktura i textura jsou vyvinuty pomístně nebo v náznacích, věková diferenciace není výrazná, ale je patrná.

přechodnýPřechodný

 
   
Typ porostu jehličnatý - lesní porosty, jejichž dřevinná skladba, struktura, textura i věková diferenciace nesplňují kritéria pro zařazení do skupin „cílové“ a „přechodné“. Zastoupení jehličnanů přesahuje 60%. Strukturálně i věkově převážně uniformní nebo málo diferencované porosty.

jehličnatýJehličnatý

   
Typ porostu akátový - lesní porosty, jejichž dřevinná skladba je výrazně ovlivněna účastí akátu – zastoupení je vyšší než 25 %. Vyšší zastoupení akátu podmiňuje dlouhodobou přeměnu těchto porostů. Strukturálně i věkově převážně uniformní nebo málo diferencované porosty.

akátovýAkátový