Rozvoj obcí

Rozvoj obcí Národního parku Podyjí probíhá s ohledem na zachování volné krajiny v jejich okolí a na zachování krajinného rázu. K zajištění zdárného rozvoji obcí slouží zejména územní plánování, prováděné s ohledem na zachování krajinného rázu a přírodních hodnot území.
 

PopicePopice

Krajinný ráz je tvořen přírodní, kulturní a historickou charakteristikou určitého místa či oblasti.V harmonické kulturní krajině dotváří krajinný ráz sídelní struktura. Na území Národního parku Podyjí a jeho ochranného pásma se nachází celkem devět sídel venkovského typu (Čížov, Havraníky, Hnanice , Horní Břečkov, Konice, Lesná, Lukov, Mašovice, Onšov, Podmolí a Popice) a dvě sídla městského typu (Znojmo a Vranov nad Dyjí).
Vliv na krajinný ráz mají i dochovaná záhumenní kolem historických jader obcí, většinou s urbanisticky i architektonicky hodnotnými soubory starých záhumenních stodol a vinných sklepů s lisovnami, která nemají být poškozována nevhodně navrhovanými rozvojovými plochami. Je třeba zachovat přirozené „zelené“ ohraničení zastavěných částí sídel od zemědělských ploch, aby nebyl znehodnocován obraz sídla v krajině.

 
Základním dokumentem, který slouží jako metodický materiál při posuzování vlivu staveb na krajinný ráz, je studie Vyhodnocení krajinného rázu národního parku Podyjí a jeho ochranného pásma (dokument byl aktualizován v roce 2016). V něm jsou zpracovány návrhy podmínek ochrany krajinného rázu včetně urbanistických a stavebních regulativů. Vyhodnocení krajinného rázu národního parku Podyjí a jeho ochranného pásma (textová část)  Vyhodnocení krajinného rázu (text) (3,62 MB). V druhé části jsou podrobně zpracovány charakteristiky sídel a jejich částíVyhodnocení krajinného rázu (charakteristika sídel) Vyhodnocení krajinného rázu (charakteristika sídel) (31,28 MB). Součástí dokumentu je i mapová příloha Vyhodnocení krajinného rázu (mapová příloha) Vyhodnocení krajinného rázu (mapová příloha) (1,32 MB).

 
Prostorové a tvaroslovné regulativy pro stavební činnost v obcích na území NP Podyjí a jeho OP byly zapracovány do „Architektonického řádu obcí v NP Podyjí“. V něm bylo území rozděleno do tří skupin, a to na historicky cenné prostorové celky, území nové zástavby a ostatní prostorové celky. K těmto základním prostorovým celkům byly přiřazeny podrobnější regulační zóny vymezené v sídlech v rámci hodnocení krajinného rázu NP a jeho OP.