Výzkum brouků v Národním parku Thayatal

V roce 2006 Správa Národního parku Podyjí pracovala na projektu Biodiverzita bez hranic, který byl zaměřen na studium vybraných skupin brouků v sousedním Národním parku Thayatal. I přes krátkou dobu trvání projektu se podařilo významným způsobem prohloubit poznatky o místní fauně brouků. Realizace projektu byla zčásti umožněna díky finanční podpoře Evropské unie

Jednalo se o projekt v rámci tzv. dispozičního fondu ze zdrojů EU – Interreg IIIA. Hlavním cílem projektu bylo získání co nejúplnějšího souboru nálezových dat vybraných skupin brouků z NP Thayatal (Rakousko). Tato data měla logicky doplnit existující (a poměrně rozsáhlý) soubor nálezových dat z české strany NP Podyjí. Získané údaje umožní lépe pochopit zákonitosti rozšíření jednotlivých druhů v tomto přírodním celku a tím přispějí i k možnosti jejich lepší ochrany.

V úvodní fázi projektu (říjen až prosinec 2005) probíhalo shromažďování dostupných informací o zájmovém území Národního parku (NP) Thayatal. Bylo zjištěno, že údaje o fauně brouků NP Thayatal jsou v literatuře velmi sporadické a existují v podstatě jen v podobě několika výzkumných zpráv.

V dalším kroku (leden až březen) proběhla příprava metodiky. Za spolupráce s rakouskou Správou NP Thayatal byla vytvořena mapa lokalit NP Thayatal. Od jara do podzimu (duben až září) probíhala hlavní část terénních prací. Postupně byly navštíveny vybrané lokality v NP Thayatal a na nich byl prováděn průzkum broučí fauny. Závěr vlastního projektu (říjen až prosinec) byl věnován kompletnímu zpracování získaného materiálu a jeho vyhodnocení.
 
Výsledky a výstupy projektu
I přes velmi krátkou dobu trvání projektu považujeme dosažené výsledky za velmi přínosné. Získané údaje poslouží jako dobrý základ pro další coleopterologické výzkumy. Konkrétní dopad lze např. dokumentovat zjištěným počtem broučích druhů z NP Thayatal. Uvést lze např. nadčeleď nosatcovití (Curculionoidea), kde oproti původní cca 10 druhům nosatců známých z NP Thayatal jich bylo v rámci projektu zjištěno 117. Z toho byl zjištěn jeden zcela nový druh pro území Rakouska (Barypeithes albinae) a dva druhy dosud neznámé pro českou stranu údolí Dyje (Scleropterus serratus, Barypeithes chevrolati).
Podobná situace je u brouků střevlíků (čeleď Carabidae), kde dosavadní počet známých druhů vzrostl z cca 15 druhů na 74. I v ostatních čeledích, jež byly studovány, najdeme řadu zajímavých nálezů (často jediné nálezy z území obou parků).
Jedním z hlavních výstupů projektu je komentovaný seznam brouků (Komentare_Thayatal.pdf Komentare_Thayatal.pdf (67,05 KB), Seznam_druhu_Thayatal.pdf (40,22 KB)) dosud zjištěných v NP Thayatal.
V rámci projektu byla rovněž vytvořena barevná popularizační brožurka o broucích NP Podyjí a NP Thayatal ve dvou jazykových mutacích. Tato brožurka slouží jako informační materiál pro laickou veřejnost a je poskytována zdarma návštěvníkům obou parků.