Zemědělská půda

Popis: Rozsáhlé plochy zemědělských kultur se nachází převážně v ochranném pásmu, méně ve vlastním národním parku. Převládá orná půda, často ve velkých půdních blocích, bez většího významu pro biodiverzitu.

 

Zemědělská krajina u LukovaZemědělská krajina u Lukova

 Ve východní části území (Hnanice, Havraníky, Popice) jsou i větší plochy vinic, z nichž nejznámější je věhlasná vinice Šobes u Podmolí. Bohužel původní struktura zemědělské krajiny, složená z úzkých políček, mezí, drobných mokřadů a množství rozptýlené zeleně, zanikla po druhé světové válce kvůli nelítostnému zcelování pozemků. Dnes je tato krajinná struktura patrná jen ve zbytcích v podobě záhumenek některých obcí (Havraníky, Popice). Správa NP přispívá k obohacení zemědělské krajiny např. vytvářením úhorů nebo zatravňováním vybraných ploch ohrožených erozí.

 

pole

 

   

Flóra: Zejména ve východní části NP a na Čížovsku najdeme některé druhy vzácných jedno- až dvouletých rostlin polí, polních lemů, okrajů vinic, úhorů a podobných narušovaných stanovišť. Jmenujme alespoň hlaváček letní (Adonis aestivalis), h. plamenný (A. flammea), vrabečnici roční (Thymelaea passerina), kriticky ohrožené druhy bělolist žlutavý (Filago lutescens) a zapaličku největší (Tordylium maximum), silně ohroženou topolovku bledou (Alcea biennis), dále blín černý (Hyoscyamus niger), nepatrnec rolní (Aphanes arvensis), zběhovec trojklaný (Ajuga chamaepitys), piplu osmahlou (Nonea pulla), ostrožku stračku (Consolida regalis), chrpu modrák (Centaurea cyanus). Hojná je i mrkev obecná (Daucus carota). V krajině také najdeme člověkem vysazené méně známé ovocné dřeviny, např. mišpuli německou (Mespilus germanica) nebo kdouloň obecnou (Cydonia oblonga).

 

 

mišpule německámišpule německá

   

Fauna: Zejména extenzivně obhospodařované sady, vinice nebo drobná políčka a úhory významně obohacují zemědělskou krajinu a umožňují i přežití mnoha ohroženým a vzácným druhům. Z bezobratlých byly zejména ve východní části NP zjištěny některé zajímavé druhy, jako např. zlatohlávek uherský (Netocia ungarica), střevlíci Pterostichus macer, P. longicollis a Poecilus sericeus, teplomilný nosatčík Kalcapion semivittatum (na bažance roční) a motýli pestrokřídlec podražcový (Zerynthia polyxena) nebo soumračník slézový (Carcharodus alce). Staré sady a zahrady obývají některé významné druhy ptáků jako strakapoud jižní (Dendocopos syriacus) nebo krutihlav obecný (Jynx torquilla).

pestrokřídlec podražcovýpestrokřídlec podražcový

 

strakapoud jižnístrakapoud jižní